OP Zdravotníctvo

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi EUR  
Počet opatrení na zlepšenie bezbarierového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami  výsledok výstup 2.2.,  prioritná os č. 1., 2. počet 76
Počet vytvorených pracovných miest  obsadených mužmi dopad výsledok 1.1.,  prioritná os č.1, 2.,  počet 76
Počet vytvorených pracovných miest  obsadených ženami  dopad výsledok 1.1.,  prioritná os č.1, 2.,  počet 76

Pridaj komentár