Regionálny OP

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí   výstup  1.2., 2.2.  prioritná os č.1 EUR 75
počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostostí      výstup  1.2., 2.2.  prioritná os č.1 počet 75
hodnota projektov zameraných na debariérizáciu zariadení vzdelávacej infraštruktúry   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.1 EUR 75
počet debarierizovaných zariadení vzdelávacej infraštruktúry výsledok výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.1 počet 75
hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.2 EUr 79
počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostostí      výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.2 počet 79
hodnota projektov zameraných na debariérizáciu zariadení sociálnej infraštruktúry   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.2 EUR 79
počet debarierizovaných zariadení sociálnej infraštruktúry výsledok výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.2 počet 79
hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.3 EUR 59
počet projektov zhodnotenia kultúrnej  infraštruktúry, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostostí      výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.3 počet 59
hodnota projektov zameraných na debariérizáciu zariadení kultúrnej  infraštruktúry   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.3 EUR 59
počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry výsledok výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.3 počet 59
hodnota projektov regenerácie sídiel, ktoré sú zamerané na debariérizáciu   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.4 EUR 78
počet projektov regenerácie sídiel, ktoré sú zamerané na debarierizáciu   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.4 počet 78
hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb, ktoré sú zamerané na debariérizáciu   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.4 EUR 54
počet debarierizovaných zariadení infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb   výstup 1.2., 2.2.  prioritná os č.4 počet 54
počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi dopad výsledok 1.1.,  program, prioritná os 1., 2., 3.,  počet 24, 56, 57, 58, 59, 75, 77, 79
počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami dopad výsledok 1.1.,  prioritná os č.  1. ,2. ,3. , počet 24, 56, 57, 58, 59, 75, 77, 79

Pridaj komentár