Uplatňovanie v projektoch

Samotné predchádzanie diskriminácii ešte neznamená, že projekt prispieva k posilneniu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. Z tohto pohľadu rozoznávame dve fázy prístupu:

  1. predchádzanie diskriminácii. Základnou povinnosťou predkladateľov projektov, vyplývajúcou z antidiskriminačného zákona, je zabezpečiť, aby projekt vo všetkých jeho fázach napĺňal zákonnú požiadavku o zákaze diskriminácie. To znamená, že počas implementácie projektu musí jeho manažment zabezpečiť prevenciu a potláčanie diskriminačných prístupov. Projekt má v takomto prípade neutrálny dopad na rovnosť príležitostí. Hoci to vyznieva jednoducho, treba zdôrazniť, že mnohé bežné praktiky podrobené kritickému pohľadu sa ukážu ako diskriminačné.
  2. aktívny príspevok k posilneniu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. V rámci projektu treba naplánovať a implementovať osobitné – tzv. vyrovnávacie – opatrenia, ktoré zabezpečia nielen odstránenie diskriminačných bariér pre dotknuté cieľové skupiny, ale vytvoria mimoriadne podmienky pre ich účasť v projekte. V prípade aktívneho prístupu k rovnosti príležitostí žien a mužov hovoríme o uplatňovaní rodového hľadiska (gender mainstreaming). Ak ste vo vašom projekte naplánovali takéto opatrenia, projekt pozitívne prispieva k rovnosti príležitostí.

Projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov nesmú mať negatívny vplyv na rovnosť príležitostí.

Posúdenie prínosu projektu k posilneniu rovnosti príležitostí zo strany žiadateľského subjektu

Zhodnotenie prínosu projektu k zlepšeniu horizontálnej priority rovnosť príležitostí (HP RP) je zo strany žiadateľa povinné a bude sa sledovať vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) v časti Súlad s horizontálnymi prioritami.

Vplyv projektu na rovnosť príležitostí vyhodnotíte takto:

  1. V žiadosti o NFP posúdite, či projekt prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí.
  2. Ak uvediete „nie“, deklarujete, že projekt má neutrálny príspevok k rovnosti príležitostí a neuvádzate špecifikáciu a merateľné ukazovatele HP RP.
  3. Ak uvediete odpoveď „áno“, musíte špecifikovať, ako projekt prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity projektu.
  4. Ak uvediete „áno“, do relevantnej tabuľky uvediete merateľné ukazovatele výsledku a dopadu HP RP s cieľovými hodnotami.
  5. V prípade, že si nemôžete vybrať adekvátny ukazovateľ dopadu, popíšete prínos k rovnosti príležitostí minimálne jedným relevantným ukazovateľom výsledku.

Presné inštrukcie na vyplnenie formulára sú vždy uvedené v podpornej dokumentácii k výzvam každého riadiaceho   orgánu, resp. sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom aj s príslušnými merateľnými ukazovateľmi a s odporúčaniami ďalších uvedených informačných zdrojov.

Pridaj komentár