Kontrolné otázky – samohodnotenie

Posilňovanie rovnosti príležitostí v rámci projektu pozitívne prispieva:

 • ku kvalite života všetkých obyvateľov spoločnosti
 • k zlepšeniu životných podmienok rôznych znevýhodnených skupín, akými sú ženy, zdravotne postihnutí ľudia, starší ľudia atď.,
 • vzhľadom k tomu, že príspevok k rovnosti príležitostí patrí medzi hodnotiace kritéria predloženého projektu, významne môže ovplyvniť jeho schválenie.

Uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí je možné zohľadňovať z viacerých hľadísk a na viacerých úrovniach. Nasledovné riadky ponúkajú jeden z možných modelov posudzovania pozitívneho uplatňovania princípu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v projekte. Vzhľadom na projektový cyklus, môže žiadateľ zhodnotiť príspevok k rovnosti príležitostí na rôznych stupňoch realizácie prostredníctvom nasledovných príkladov kontrolných otázok:

1.       Realizujúca organizácia

Hlavná otázka: Je politika rovností príležitostí súčasťou filozofie, strategického plánovania, reálneho fungovania a každodennej činnosti organizácie?

Pomocné otázky:

 • Má organizácia skúsenosti s realizáciou projektov zameraných na posilňovanie rovností príležitostí a/alebo odbúravaní nerovností a diskriminácie znevýhodnených skupín?
 • Disponuje organizácia dokumentmi (rôzne strategické, plánovacie dokumenty,  etické kódexy, kódexy správania, kolektívne zmluvy a pod.), ktoré zohľadňujú aj princípy rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti, zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie?
 • Disponuje organizácia nástrojmi a mechanizmami, ktoré zabezpečujú uplatňovanie týchto princípov aj v každodennej praxi organizácie?
 • Zamestnáva organizácia ľudí zo znevýhodnených skupín ? Aký je podiel týchto zamestnancov a zamestnankýň na riadiacich a rozhodovacích pozíciách?  Aké je ich postavenie v štruktúre organizácie? Aké podmienky im organizácia vytvára pre ich plnohodnotnú realizáciu?
 • Podieľajú sa niektoré skupiny podľa pohlavia/rodu na chode organizácie vo výraznejšej miere ako iné? Aký je podiel mužov a žien v štruktúre zamestnancov? Aký je podiel žien na riadiacich a rozhodovacích pozíciách?
 • Vytvára organizácia možnosti pre uplatnenie sa osobám s rodičovskými povinnosťami, prípadne starajúcimi sa iných členovo rodiny?
 • Vytvára organizácia nástroje alternatívnej organizácie práce (telework, pohyblivá pracovná doba, krátený úväzok a iné …) tak, aby mali možnosť sa v nej uplatniť aj osoby s rodinnými povinnosťami?
 • Sú organizácia, jej zariadenia, a jej okolie bezbariérové a bezpečné ? Sú priestory a služby v nich, alebo nimi poskytované dostupné pre vozíky a iné podobné pomôcky (invalidné vozíky, kočíky, barly apod.). Sú ľahko prístupne pre ľudí zo zníženou pohyblivosťou, rodičov s deťmi v kočíkoch? Je okolie a priestor dostatočne osvetlený? Sú zohľadnené ďalšie aspekty bezpečnosti?
 • Absolvovali zamestnanci a zamestnankyne, alebo realizačný tím projektu adekvátne vzdelávanie v oblasti rovnosti príležitostí a/alebo rodovej rovnosti?

2.      Participácia znevýhodnených skupín

Hlavná otázka: Aká je úloha znevýhodnených skupín, ktoré čelia nerovnostiam na trhu práce a v prístupu k verejným službám a zdrojov v plánovanom projekte

Pomocné otázky:

 • Sú konkrétne znevýhodnené skupiny cieľovou skupinou celého projektu – t.j. účastníkmi a účastníčkami  konkrétnych z jeho aktivít, resp. užívateľmi jednotlivých služieb alebo výsledkov projektu ?
 • Predpokladá projekt mapovanie špecifických potrieb skupín, ktoré čelia znevýhodneniam alebo diskriminácii s cieľom prispieť k prekonávaniu znevýhodnenia?
 • Je projekt spracovaný s ohľadom na špecifické potreby znevýhodnených skupín, tak aby ich nerovné východiskové pozície neprispievali k nerovnostiam pri využívaní „rovnakých šancí a príležitostí“ ?
 • Reaguje projekt na rôznorodé životné situácie mužov a žien v cieľovej skupine s cieľom zlepšiť participáciu znevýhodnených skupín na trhu práce a/alebo prístup k verejným službám a zdrojom?
 • Zahŕňa projekt doplnkové služby pre znevýhodnené cieľové skupiny, ktorých zámerom je zlepšiť prístup k využívaniu projektových aktivít a služieb (napr. zabezpečenie dopravy, úhrada  cestovných a iných možných výdavkov, služby starostlivosti o deti a iných členov rodiny, asistenčné služby, tlmočnícke služby)?

3.      Ciele a aktivity projektu

Hlavná otázka: Sú ciele a aktivity projektu priamo spojené s odbúravaním nerovností a diskriminácie znevýhodnených skupín a posilňovaním rovností príležitostí?

Pomocné otázky:

 • Zameriava sa projekt na odstraňovanie bariér,ktoré by znevýhodneným skupinám bránili vo využívaníverejných zdrojov a služieb?
 • Zameriava sa projekt na integráciu sociálne vylúčených komunít napr. formou zlepšenia fyzickej prístupnosti, dostupnosti služieb? Zlepší projekt nejakou konkrétnou formou ich postavenie alebo kvalitu života? (akou formou a v akej konkrétnej oblasti)
 • Je projekt zameraný na odbúravanie stereotypov a predsudkov voči znevýhodneným skupinám?
 • Prispieva projekt k prekonávaniu bariér fyzického prostredia?
 • Prispieva projekt k zlepšeniu bezpečnosti prostredia (environmentálnej, fyzickej, sociálnej?)
 • Sú verejné služby a priestory dostupné imobilným klientom, klientom so zníženou mobilitou ?
 • Pomáha projekt sprístupňovať rôzne zdroje a služby aj osobám  so zníženými senzorickými a vyjadrovacími schopnosťami (sluchové a zrakové obmedzenia)? Poskytuje projekt služby tlmočnícke a sprievodcovské pre znevýhodnené senzomotorické znevýhodnené skupiny ľudí?
 • Pomáha projekt prekonávať dopady znevýhodnenia pozitívnymi vyrovnávacími opatreniami?
 • Sú služby a priestory prístupne deťom, resp. osobám, ktoré sa starajú o deti a zároveň potrebujú dané služby využívať alebo priestory navštevovať (dostupnosť pre kočík, kútik pre deti apod.)
 • Sú ponúkané služby skutočne dostupné pre znevýhodnené cieľové skupiny? Vníma projekt dostupnosť s ohľadom na viaceré možné bariéry ako napr. fyzická (vzdialenosť, bariéry) dostupnosť, finančná dostupnosť, informačná dostupnosť, dostupnosť s ohľadom na rôzne životné situácie (predsudky voči klientom/klientkam, časové možnosti klienta/klientky)?
 • Sú služby ponúkané v čase, ktorý cieľovým skupinám vyhovuje? Sú služby ponúkané v čase, ktorý vyhovuje aj znevýhodneným skupinám v cieľovej skupine?
 • Je súčasťou projektu osobitné vzdelávanie v oblasti rovnosti príležitostí a/alebo rodovej rovnosti či už zamerané na realizačný tím a/alebo cieľové skupiny?

4.      Rozpočet projektu

Hlavná otázka: Sú finančné a materiálne zdroje čerpané v súlade s princípmi rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti?

Pomocné otázky:

 • Ako budú využívané zdroje z hľadiska rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti? Aký prínos budú mať použité zdroje pre mužov a ženy?
 • Predpokladá rozpočet rovnosť v odmeňovaní mužov a žien pre porovnateľné pozície?
 • Obsahuje rozpočet financovanie položiek, ktoré budú priamo zamerané na podporu znevýhodnených skupín s cieľom podporiť ich participáciu v projekte, alebo prekonávanie bariér, s ktorými sa stretávajú pri využívaní verejných služieb a zdrojov?

5.      Monitorovanie a hodnotenie výsledkov projektu

Hlavná otázka: Sú procesy monitorovania a hodnotenia nastavené tak, aby poskytovali údaje a mapovali prínos realizovaného projektu k odbúravaniu nerovností diskriminácie znevýhodnených skupín a k posilňovaniu rovnosti šancí a  rovnosti príležitostí?

Pomocné otázky:

 • Plánuje projekt sledovať zapájanie konkrétnych cieľových skupín pre štatistické účely vzhľadom na viaceré aspekty znevýhodnenia a diskriminácie ako napr. pohlavie / rod, rasa / etnicita, sociálny status, rodinný stav, vek, zdravotný stav, sexuálna orientácia, prípadne viera / náboženstvo a prípadne iné potrebné charakteristiky (napr. obete násilia páchaného na ženách)?
 • Je štatistické zisťovanie nastavené tak, aby získal aj rodovo rozlíšené údaje – t.j. údaje delené na mužov a ženy?

6.      Publicita

Hlavná otázka: Zohľadňujú procesy a aktivity v oblasti publicity princípy nediskriminácie, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti?

Pomocné otázky:

 • Predpokladá projekt mapovanie špecifických komunikačných potrieb skupín, ktoré čelia znevýhodneniam alebo diskriminácii s cieľom prispieť k prekonávaniu znevýhodnenia?
 • Sú v projekte (pláne publicity) zohľadnené alternatívne komunikačné nástroje pre klientov a klientky, ktorí majú špecifické potreby (prekonávajúce zrakové, sluchové a jazykové a iné podobné bariéry) ?
 • Sú súčasťou projektu aktivity osobitné zamerané na prekonávanie bariér a prekážok vo využívaní informačných zdrojov najmä vo vzťahu k znevýhodneným cieľovým skupinám? Aké aktivity sú plánované? Ako budú do nich zapojené dotknuté znevýhodnené skupiny?

Nie je možné očakávať, že všetky projekty financované zo štrukturálnych fondov budú v rovnakej miere zohľadňovať všetky aspekty vymedzené v rámci jednotlivých okruhov formou pomocných otázok. Rôznorodosť operačných programov ako aj rôznorodosť životných situácií, ktoré  vedú k znevýhodneniam a diskriminácii to neumožňujú. Je však možné predpokladať, že čím viac týchto otázok posudzovaný projekt pozitívne zapracováva, tým pozitívnejší prínos k zlepšovaniu rovnosti príležitostí je v konečnom dôsledku možné od výsledkov takto navrhovaného (resp. realizovaného) projektu očakávať.

Pridaj komentár