Inštrukcie k žiadosti o NFP

Inštrukcia k vypĺňaniu príspevku k rovnosti príležitostí v žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Postupy hodnotenia príspevku projektu k posilneniu rovnosti príležitostí zo strany žiadateľa vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

  • v žiadosti o nenávratný finančný príspevok v časti 15. žiadateľ posúdi, či projekt prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí,
  • ak uvedie „nie“ žiadateľ deklaruje, že projekt má neutrálny príspevok k rovnosti príležitostí a neuvádza špecifikáciu a merateľné ukazovatele HP RP,
  • ak uvedie odpoveď „áno“ špecifikuje ako prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí  vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu , aktivity a iné náležitostí projektu (príklady príspevku k rovnosti príležitostí sú uvedené nižšie),
  • ak uvedie „áno“ do tabuľky  v časti 15. uvedie merateľné ukazovatele resp. indikátory výsledku a dopadu horizontálnej priority rovnosť príležitostí s cieľovými hodnotami,
  • pri samohodnotení príspevku k zlepšeniu rovnosti príležitostí a výbere merateľných ukazovateľov HP RP bude žiadateľ vychádzať z príručky pre žiadateľa resp. z ďalšej podpornej dokumentácie k rovnosti príležitostí (napr. Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitosti ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci v programovom období 2007-2013), ktoré sú mu k dispozícii v čase zverejnenia výzvy,

Merateľné ukazovatele horizontálnej priority rovnosť príležitostí sú členené:

  • podľa pohlavia na mužov a ženy
  • podľa veku na vekové skupiny 15 – 24 (mladí ľudia) a 55-64 (starší ľudia)
  • na sledovanie počtu zdravotne postihnutých osôb v projekte.

Pri samohodnotení príspevku k zlepšeniu rovnosti príležitostí je žiadateľovi k dispozícii aj znenie hodnotiacich kritérií za horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí,

V prípade potreby konzultuje otázky týkajúce sa horizontálnej priority rovnosť príležitostí primárne s kontaktnou osobou/kontaktným bodom na RO/SORO jednotlivých Operačných programoch,

V prípade potreby môže žiadateľ kontaktovať aj koordinátorov horizontálnej priority rovnosť príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pridaj komentár