Príklady aktivít

Príklady príspevku k posilňovaniu rovnosti príležitostí

  • monitorovanie rôznych skupín účastníkov/účastníčok na aktivitách podľa sociálnych kategórií uvedených v definícií rovnosti príležitostí,
  • vypracovanie vnútorných smerníc, predpisovo o rovnosti príležitostí,
  • integrované stratégie rozvoja zahŕňajúce aj otázky rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti ,
  • zabezpečovania bezbariérového prístupu k službám a aktivitám,
  • zabezpečenie opatrovania pre deti počas aktivity,
  • špeciálne vzdelávacia aktivity o rovnosti príležitostí,
  • špeciálne vzdelávacie aktivity v oblasti uplatňovania rodovej rovnosti (gender mainstreamingu),
  • zabezpečenie dopravy k miestu vzdelávania,
  • motivácia určitého rodu na vzdelávaní s cieľom znižovania horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie,
  • mechanizmy na monitorovanie rodových rozdielov v odmeňovaní za prácu,
  • zariadenia prístupné pre starších ľudí,
  • zariadenia a služby dostupné pre marginalizované rómske komunity,
  • podpora predškolských zariadení ,
  • poskytovanie služieb v časoch a priestoroch zohľadňujúcich potreby a možnosti cieľových (znevýhodnených) skupín ,
  • bezpečnosť verejných priestorov (budovanie mestskej infraštruktúry vrátane osvetlenia),
  • dostupnosť verejných služieb WC pre občanov so zníženou alebo obmedzenou mobilitou (vrátane napr. hygienických verejných služieb ako verejných WC zariadení),
  • mediálne kampane zamerané na odbúravanie stereotypov a predsudkov a posilňovanie rovnosti príležitostí ako podporná aktivita,
  • zvádzanie flexibilných foriem organizácie práce umožňujúcich zosúladenie rodinného a pracovného života,
  • prepojenie potrieb mobility ľudí s rodinnými povinnosťami s prioritami politiky miestnych alebo regionálnych samospráv,
  • zlepšenie kvality bývania a životného prostredia v lokalitách marginalizovaných rómskych komunít (podpora projektov obnovy bývania, zlepšenie infraštruktúry, budovanie čističiek odpadových vôd)
  • zavádzanie rodového hľadiska a hľadiska rovností príležitostí do výskumov, prieskumov a analýz poskytovania zdravotníckych služieb,
  • rodovo citlivý prístup v pedagogickej teórii a praxi – zameraný na elimináciu rodových stereotypov, scitlivovanie k rodovým nerovnostiam a podporu rodovej rovnosti ,
  • podpora zdravia a zdravotná výchova pre rôzne cieľové skupiny (najmä marginalizované rómske komunity).

 

Príklady sú len ilustratívne a vyžadujú ďalšie rozpracovanie pre jednotlivé oblasti resp. operačné programy.

Pridaj komentár