Príručky uplatňovania RP

  • Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ je určená hlavne pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov. Jej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevku k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o NFP, ako aj počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení)
  •   Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch je určená pre zamestnancov a zamestnankyne zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, atď.), ako aj pre odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky žiadostí o NFP. Cieľom je zvýšiť povedomie ako uplatňovať rovnosť príležitostí pri implementovaní, monitorovaní a hodnotení operačných programov a monitorovaní a odbornom hodnotení projektov.

Pridaj komentár