11 krokov k uplatňovaniu rovnosti príležitostí

11 krokov k uplatňovaniu rovnosti príležitostí vám prakticky priblíži a vysvetlí, ako zapracovať princípy HP RP do všetkých fáz projektu, a to

  • na úrovni plánovania projektu:

1. príprava projektového tímu;
2. cieľová skupina a identifikácia bariér.

  • na úrovni tvorby projektu:

3. analýza východiskovej situácie;
4. stanovenie cieľov a plánovanie projektu z hľadiska rovnosti príležitostí;
5. návrhy aktivít a opatrení;
6. spravodlivé a vyvážené rozpočtovanie;
7. stanovenie, resp. výber merateľných ukazovateľov.

  • na úrovni implementácie projektu:

8. implementácia aktivít smerujúcich k posilneniu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti;
9. monitorovanie: priebežné sledovanie merateľných ukazovateľov;
10. evaluácia – vyhodnotenie projektu;
11. citlivá, nediskriminujúca komunikácia a publicita.

Pridaj komentár