Základné informácie

Čo je to horizontálna priorita?

Horizontálna priorita Národného strategického a referenčného rámca (ďalej len „NSRR) je  priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty. (Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0.)

 

Čo je to horizontálna priorita rovnosť príležitostí?

Vzhľadom k tomu,  že ciele rovnosti príležitostí komplementárnym spôsobom prispievajú k cieľom jednotlivých Operačných programov schválených v Národnom strategickom referenčnom rámci a týkajú sa viacerých jeho priorít, bola rovnosť príležitostí určená, ako jedna zo štyroch horizontálnych priorít implementovaných v rámci programovacieho obdobia 2007 – 2013. V zmysle schváleného NSRR je globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. HP RP bude naprieč všetkými programami podporovať predchádzanie a eliminovanie diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie vytváraním podmienok vstupu do rôznych sociálnych prostredí, ktoré zohľadňujú ich špecifické potreby.

 

Čo znamená rovnosť príležitostí?

Rovnosť príležitostí predstavuje strategický cieľ, pri dosahovaní, ktorého sa zameriavame na vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti atď.), resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je teda odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie atď. Cieľom je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe týchto znakov. Treba poznamenať, že rovnosť príležitostí neznamená len rovnaké podmienky vstupu, ale najmä podmienky, ktoré zohľadňujú špecifické potreby a skúsenosti týchto rôznorodých znevýhodnených skupín ľudí

 

Čo znamená princíp rodovej rovnosti resp. rovnosti príležitostí žien a mužov?

Uplatňovanie rodového princípu, t.j. rovnosti príležitostí žien a mužov, je v súčasnom kontexte Národného strategické referenčného rámca subsumované pod HP RP. Je však nutné zabezpečiť, aby sa tento princíp nestratil z osobitného zreteľa, nakoľko princíp rodovej rovnosti ako taký patrí medzi hlavné ciele štrukturálnych fondov.

Rodová rovnosť predstavuje určitý ideálny cieľ, ktorý chceme dosiahnuť „spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať ako „rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sa uznávajú, hodnotia, berú do úvahy a podporujú rovnako.“  (citované Glosár rodovej rovnosti – Pojem: rodová rovnosť nerovnosť  pojmy, http://glosar.aspekt.sk). Znamená tiež rovnakú viditeľnosť, rovnaké postavenie a rovnakú účasť oboch pohlaví vo všetkých sférach verejného a súkromného života s cieľom plnohodnotného spoločenského uplatnenia žien a mužov. (Council of Europe, Gender mainstreaming conceptual framework, methodology and presentation of good practises,1998)

Čo znamená diskriminácia?
Uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania, spočívajúce v zákaze diskriminácie zadefinoval pre slovenské podmienky zákon číslo 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (ďalej len „antidiskriminačný zákon“), ktorý nadobudol 1. júla 2004. Boli ním prevzaté články smernice Rady EÚ 2000/43/EC o rovnakom zaobchádzaní bez ohľadu na rasový, alebo etnický pôvod a smernice Rady EÚ 2000/78/EC, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. Antidiskriminačný zákon rozlišuje priamu a nepriamu diskrimináciu.

Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii na základe pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie.

Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu určitého pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.

Pridaj komentár