Kontext EÚ a SR

Kontext Európskej únie

Rovnosť príležitostí je súčasťou základných ustanovujúcich zmlúv Európskeho spoločenstva ako aj pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých. Dôvody, ktoré k tomu EÚ vedú, nie sú podmienené len historicko-kultúrno-politickým pozadím, ale aj vysoko pragmatickými skutočnosťami. Bariéry, ktoré bránia v rovnosti šancí v prístupe najmä na trh práce majú nielen široké spoločenské, ale najmä významné ekonomické dopady. Prekážky v rozvíjaní osobného potenciálu jednotlivcov obmedzujú možnosť plne využívať bohatý ľudský potenciál, ktorý je kľúčový pre rast ekonomiky. Vyrovnávanie šancí a posilnenie prístupu znevýhodnených skupín sa stalo súčasťou nielen rámcových legislatívnych dokumentov, ale aj dlhodobých strategických cieľov Európskej únie, vrátane Lisabonskej stratégie zameranej na rast a zamestnanosť.

Základné princípy sociálnej súdržnosti a rovnosti príležitostí sa tak logicky premietajú aj do filozofie využívania a do kontextu štrukturálnej pomoci, ktorá stojí na 9 hlavných zásadách pomoci EÚ aj vrátane zásady rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. Táto zásada sa implementovala aj do nariadení ES, ktoré vymedzujú a upravujú spôsob využívania štrukturálnych fondov. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v článku 16 zaväzuje členské štáty k uplatňovaniu princípov rovnosti príležitostí pri čerpaní štrukturálnej pomoci nasledovne:

„Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa v priebehu rôznych etáp vykonávania intervencie fondov podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti. Členské štáty a Komisia prijmú vhodné kroky, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii na základe rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v jednotlivých etapách vykonávania intervencie fondov, a najmä počas prístupu k nim. Jedným z kritérií, ktoré je potrebné dodržiavať pri vymedzovaní operácií spolufinancovaných fondami a zohľadniť počas jednotlivých fáz vykonávania, je najmä prístupnosť pre osoby s postihnutím.“

Zoznam zákonov, nariadení, smerníc a strategických dokumentov, ktoré sa venujú problematike rovnosti príležitostí nájdete v prílohe č. 1 a č.2 Príručky pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority, ktorá sa nachádza v sekcii Dokumenty.

Kontext Slovenskej Republiky

Základné ľudské práva a slobody sú v Slovenskej republike podľa Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb.) zaručené všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti, alebo etnickej skupine, majetok, rod, alebo iné postavenie. Slovenská republika do svojej legislatívy implementovala viacero smerníc legislatívy EÚ, v oblasti rovnosti príležitostí, ktoré transponovala najmä do Zákona o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou č. 365/2004 Z. z. (tzv. antidiskriminačný zákon), Zákonníka práce (zákon č. 311/2001) a ďalších zákonov. K ďalším významným nástrojom v tejto oblasti patria viaceré strategické dokumenty akými sú napr. aktuálne programové vyhlásenie vlády, ale aj staršie dokumenty ako Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov, Akčné plány zamestnanosti, sociálnej inklúzie a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, či konkrétnejšie materiály ako Návrh opatrení na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života a pod. V neposlednom rade ciele rovnosti príležitostí nadväzujú najmä v oblasti zamestnanosti a vzdelávania na priority Národného programu reforiem SR, a jeho plánované opatrenia napr. v oblasti zamestnanosti zvýšiť participáciu žien a znížiť rozdiely medzi pohlaviami v oblasti zamestnanosti, nezamestnanosti a miezd; podporiť lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života a zabezpečiť dostupnú starostlivosť o deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť, podporiť aktívne starnutie, zredukovať nezamestnanosť mladých; zlepšiť atraktívnosť práce a zabezpečiť, aby sa ľuďom hľadajúcim si prácu (zahŕňajúc postihnutých a nečinných ľudí) vyplatilo pracovať. Ciele rovnosti príležitostí sú prepojené tiež na akčné plány Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, ktorá je Národnou Lisabonskou stratégiou.

Zadefinovaním horizontálnej priority rovnosť príležitostí v rámci využívania štrukturálnej pomoci Slovenská republika významným spôsobom prispieva k napĺňaniu cieľov Európskej únie v tejto oblasti.

Zoznam zákonov, nariadení, smerníc a strategických dokumentov, ktoré sa venujú problematike rovnosti príležitostí nájdete v prílohe č. 1 a č.2 Príručky pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority, ktorá sa nachádza v sekcii Dokumenty.

Pridaj komentár