Konferencia „Úloha mužov v rodovej rovnosti“

Posted on Posted in Aktivity, Materiály

V januári 2013 „uzrie svetlo sveta“  obsiahla  európska štúdia „The Role of Men in Gender Equality“ European Insights & Strategies, ako publikačný výsledok projektu PROGRESS, podporeného Európskou komisiou.  Štúdia si  ambiciózne kladie za  cieľ sumarizovať zistenia i  odporúčania  agendy rodovej rovnosti z hľadiska optiky i potrieb mužov na európskej i jednotlivých národných úrovniach, zohľadňujúc pri tom prístupy a výskumy akademických expertov/iek, mimovládnych organizácií i verejno-politických aktérov/iek. Treba pripomenúť, že pôjde  o prvú štúdiu, ktorá  komplexne zmapuje aktuálnu situáciu a  problémy mužov v priestore  E-27 i v asociovaných krajinách.

Rovnomenná konferencia Úloha mužov v rodovej rovnosti, ktorá sa konala 14. septembra tohto roku v hoteli Bedford v Bruseli v predstihu predstavila hlavné zistenia, alebo -presnejšie povedané- upriamila pozornosť  zainteresovanej odbornej verejnosti na tematické a problémové okruhy, ktoré budú tvoriť jadro pripravovanej publikácie. Z výziev  spomínaných sledovaných okruhov, (pre ktoré budú zverejnené aj podrobné odporúčania) sa spomínalo predovšetkým zainvolvovanie mužov v súvislosti s procesmi rodovo spravodlivého a vyváženého vzdelávania, trhu práce, pracovných vzťahov, participácie na starostlivosti   a výchovy k starostlivosti, či otázok typu otcovské práva… Mimoriadne zaujímavý a zdá sa, že pre budúcnosť plný prísľubov bol diskurz o fyzickom, psychickom a sexuálnom násilí, ktorého obeťami sú muži, rovnako ako dosiaľ prehliadaná problematika mužského zdravia, špeciálne v  kontexte konkrétnych sociálnych nerovností.

Motívom a ideou, ktorá konsensuálne zastrešovala  prezentované oblasti i príspevky bolo, že muži (rovnako ako ženy) nepredstavujú homogénnu, ale vnútorne diverzifikovanú skupinu a pokrok v oblasti rodovej  rovnosti nie je možný bez vyrovnanej participácie mužov.  Nezostáva nám tak nič iné, než očakávať vydanie avizovanej a inovatívnej štúdie s nádejou, že aj v slovenských podmienkach bude pre agendu a prax rodovej rovnosti znamenať vítanú inšpiráciu a obsahovo-praktický posun vpred.

Sylvia Porubänová

Pridaj komentár