HP v PO 2014-2020

Hlavné ciele pre horizontálny princíp podpora rovnosti mužov a žien sú zadefinované v závislosti od fondu EÚ, z ktorého sú programy a ich prioritné osi[1] podporované. Hlavným cieľom pre programy ESF je zabezpečiť rovnosť mužov a žien na trhu práce a v príprave naň a cieľom pre ostatné programy EŠIF je zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie v odvetviach hospodárstva.

Hlavným cieľom horizontálneho princípu nediskriminácia pre programy ESF je zabezpečiť rovnosť príležitostí na trhu práce a v príprave naň a pre ostatné programy EŠIF je zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb. Osobitný dôraz si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupnosti (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.). Bez takto vytvorených podmienok nie je možné osoby so zdravotným postihnutím začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý pre SR nadobudol platnosť 25. júna 2010[2].

Za účelom predchádzania diskriminácie a podpory rovnosti mužov a žien sa budú tieto princípy uplatňovať vo všetkých programoch, a to prostredníctvom zavádzania vyrovnávacích opatrení a aktivít cielených na podporu znevýhodnených skupín pri zohľadnení špecifík ENRF. Popis aktivít zameraných na zavádzanie dočasných vyrovnávacích opatrení, dodržiavanie princípov nediskriminácie a podpory rovnosti  mužov a žien, ako aj výsledný dokument z procesu posudzovania (v prípade prístupnosti) alebo vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, dodržiava zásadu prístupnosti, budú povinnou prílohou žiadosti o podporu. Tento prístup bude integrovaný do programov EŠIF na roky 2014 – 2020 prostredníctvom ich riadiacej dokumentácie (programový manuál, príručka pre žiadateľa). Pre identifikáciu prioritných oblastí a cieľov na uplatňovanie princípov predchádzania diskriminácie, a podpory rovnosti medzi mužmi a ženami bude základným rámcom národný strategický dokument, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí jeho aplikácia v programoch v rámci EŠIF. Pre účinné uplatňovanie horizontálnych princípov podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia bude v hodnotiacom a výberovom procese žiadostí o podporu stanovené diskvalifikačné kritérium v rámci prioritných osí programu. Zároveň bude povinnou prílohou  žiadosti o podporu z EŠIF aj povolenie v prípadoch činností, na ktoré sa povinnosť jeho vydania vzťahuje.

Proces monitorovania plnenia horizontálnych princípov bude na projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou bude samostatný výstup obsahujúci informácie o horizontálnych princípoch (t. j. popisom vykonaných aktivít, ich výsledkov a vyhodnotením ich príspevku k dosahovaniu stanovených cieľov horizontálnych princípov), ako aj kontrolou na mieste a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych princípov. Samostatný výstup obsahujúci informácie o uplatňovaní horizontálnych princípov bude podkladom pre proces hodnotenia príspevku EŠIF k plneniu cieľov identifikovaných v národnom strategickom dokumente. Odpočet plnenia dosiahnutej úrovne stanovených cieľov v národnom strategickom dokumente, vrátane návrhu nápravných opatrení a odporúčaní k ich dosiahnutiu, bude každoročne predkladaný na rokovanie vlády SR.

RO budú predkladať orgánu zodpovednému za uplatňovanie horizontálnych princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie pravidelnú informáciu o ich plnení, a to vyhodnotením monitorovacích správ a kontrol na mieste v pravidelných časových intervaloch. Analytickú, hodnotiacu, strategickú a legislatívnu činnosť pre uplatňovanie horizontálnych princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie bude na národnej úrovni zabezpečovať MPSVR SR, ktoré je zodpovedné za štátnu politiku v týchto oblastiach a ktoré bude zodpovedné za definovanie podmienok poskytnutia podpory súvisiacej so zabezpečením aplikovania týchto horizontálnych princípov a spôsobu ich overovania, ktorý bude pre RO záväzný. Rovnako bude zabezpečovať vzdelávacie a školiace aktivity pre uplatňovanie rovnosti mužov a žien a  nediskriminácie subjektom zapojeným do implementácie EŠIF, relevantným sociálno-ekonomickým partnerom ako aj hodnotiteľom. Horizontálne princípy podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia budú týmto zabezpečené nie len diskvalifikáciou pri nedodržaní podmienok, ale aj pri hodnotiacom a výberovom procese, kde sa počíta so zapojením relevantných partnerov.

Na efektívne a účinné uplatňovanie uvedených horizontálnych princípov bude na národnej úrovni potrebné zvýšiť, resp. optimalizovať počet zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať vykonávanie vymenovaných činností. Vecne príslušní zástupcovia MPSVR SR zodpovední za uplatňovanie horizontálnych princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie budú mať zabezpečené zastúpenie vo všetkých monitorovacích výboroch a pracovných skupinách na prípravu a implementáciu programov v rámci EŠIF. Zástupca orgánu zodpovedného za uplatňovanie horizontálnych princípov bude zodpovedný za definovanie podmienky poskytnutia podpory súvisiacej so zabezpečením aplikovania horizontálnych princípov a spôsobu ich overovania, ktorý bude pre RO záväzný.

V súlade s princípom partnerstva budú relevantné inštitúcie občianskej spoločnosti, zastupujúce rodovú rovnosť, nediskrimináciu a záujmy znevýhodnených skupín zapojené do procesu prípravy (napr. účasťou v pracovných skupinách na prípravu OP). Gestor horizontálnych princípov bude spolupracovať pri hodnotení OP (príp. ako odborní hodnotitelia pri oslovení gestorom), kontrole projektov na mieste, ako aj vzdelávaní RO a prijímateľov aj s relevantnými inštitúciami občianskej spoločnosti. Zároveň bude posilnená úloha Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré bude ako partner gestora horizontálnych princípov zapojené do priebežného monitorovania dodržiavania horizontálnych princípov a poradenstva pre RO, prijímateľov a cieľové skupiny projektov, a bude spolupracovať aj formou zapojenia do projektov gestora HP.

(Zdroj: Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020)

Administratívne kapacity gestora HP sú podporované z OP Technická pomoc

 


[1] V prípade EPFRV a ENRF sa v prípade „prioritnej osi“ rozumie „priorita Únie“

[2] Čl. 1 ods. 2 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím definuje osoby so zdravotným postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými

 

Ďalšie informácie sú dostupné na stránke CKO