Nariadenia EÚ

Nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy pre obdobie rokov 2014 – 2020

V článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia sa v záujme posilnenia svojej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti má zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov, a že osobitná pozornosť sa má venovať najmä vidieckym regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami.

 

Nasledujúce nariadenia boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (Eur-Lex). Odkaz na Eur-Lex poskytuje prístup k biibliografickému popisu, cez ktorý je k dispozícii plné znenie, opravy a prílohy (ak nejaké sú), ako aj ďalšie informácie, napr. o postupoch a vzťahoch medzi dokumentmi.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

 

Článok 7: Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa počas prípravy a vykonávania programov, aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ a hodnoteniu, zohľadňovala a podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.

Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie každej diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy a vykonávania programov. Počas prípravy a vykonávania programov je potrebné brať do úvahy najmä dostupnosť pre zdravotne postihnuté osoby.

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Pozri tiež dodatočné vyhlásenia uverejnené v Úradnom vestníku

Nariadenie o EFRR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Pozri tiež dodatočné vyhlásenia uverejnené v Úradnom vestníku

Nariadenie o ESF

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006

Preambula:

(18)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby implementácia priorít financovaných zo zdrojov ESF prispeli k podpore rovnosti žien a mužov v súlade s článkom 8 ZFEÚ. Z hodnotení vyplýva, že je dôležité včas a jednotným spôsobom zohľadniť ciele v oblasti rodovej rovnosti vo všetkých dimenziách a vo všetkých etapách prípravy, monitorovania, vykonávania a hodnotenia operačných programov a zároveň zabezpečiť, aby sa prijímali špecifické opatrenia, ktorými sa podporí rodová rovnosť, hospodárska nezávislosť žien, zvyšovanie vzdelávania a zručností a opätovné začlenenie žien, ktoré sú obeťami násilia, na trh práce a do spoločnosti.

(19)

V súlade s článkom 10 ZFEÚ by vykonávanie priorít financovaných zo zdrojov ESF malo prispieť k boju proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie tým, že sa bude venovať osobitná pozornosť osobám, ktoré sú vystavené viacnásobnej diskriminácii. Diskriminácia z dôvodu pohlavia by sa preto mala chápať v širokom význame tak, aby pokryla všetky rodové aspekty v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Vykonávanie priorít financovaných zo zdrojov ESF by malo prispievať k podporovaniu rovnakých príležitostí. ESF by mal podporovať plnenie povinnosti Únie v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s ohľadom okrem iného na vzdelanie, prácu, zamestnanie a prístupnosť. ESF by mal takisto podporovať prechod od inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť. ESF by nemal podporovať žiadne opatrenie, ktorým sa prispieva k segregácii či sociálnemu vylúčeniu.

Článok 2: Úloha

1. ESF podporuje vyššiu úroveň zamestnanosti a kvality práce, zlepšuje prístup na trh práce, podporuje geografickú a pracovnú mobilitu pracovníkov a uľahčuje ich prispôsobenie sa priemyselnej zmene a zmenám výrobného systému nevyhnutným na trvalo udržateľný rozvoj, podporuje vysoký stupeň vzdelania a odbornej prípravy pre všetkých a podporuje prechod medzi vzdelávaním a zamestnaním v prípade mladých ľudí, boj proti chudobe, zlepšuje sociálne začlenenie, a podporuje rodovú rovnosť, nediskrimináciu a rovnaké príležitosti, čím prispieva k prioritám Únie, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Článok 7: Podpora rovnosti medzi ženami a mužmi

Členské štáty a Komisia podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti počas prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia operačných programov, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Členské štáty a Komisia podporujú prostredníctvom ESF aj špecificky zamerané opatrenia v rámci akejkoľvek z investičných priorít uvedené v článku 3 a najmä v článku 3 ods. 1 písm. a) bode iv) tohto nariadenia s cieľom zvýšiť udržateľnú účasť a postup žien v zamestnaní a bojovať tak proti feminizácii chudoby, znižovať segregáciu na základe pohlavia na trhu práce, bojovať proti rodovým stereotypom na trhu práce a vo vzdelávaní a odbornej príprave, a podporovať zosúladenie pracovného a súkromného života pre všetkých ako aj rovnocenné rozdelenie opatrovateľských povinností medzi mužov a ženy.

Článok 8: Podpora rovnakých príležitostí a nediskriminácie

Členské štáty a Komisia podporujú rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii podľa zásady uplatňovania nediskriminácie, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Členské štáty a Komisia podporujú prostredníctvom ESF aj špecifické opatrenia v rámci akejkoľvek z investičných priorít uvedených v článku 3, a najmä v článku 3 ods. 1 písm. b) bode iii) tohto nariadenia. Takéto opatrenia sú zamerané na boj proti všetkým formám diskriminácie, ako aj na zlepšenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zlepšiť účasť na trhu práce, vzdelávaní a odbornej príprave, a tým posilniť sociálne začlenenie, znižovať rozdiely, pokiaľ ide o úroveň vzdelania a zdravotný stav, a umožniť prechod od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitnej starostlivosti, najmä pre tých, ktorí sú vystavení viacnásobnej diskriminácii.

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o EUS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o EZÚS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o Kohéznom fonde

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex

Nariadenie o EPFRV

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005

Plné znenie nariadenia na stránke Eur-Lex