Gestor HP

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie efektívneho systému uplatňovania horizontálnych princípov (ďalej len ,,HP“) v  rámci EŠIF v  podmienkach Systému riadenia EŠIF zabezpečujú túto úlohu gestori HP. Úlohy gestora HP udržateľný rozvoj plní Úrad vlády SR, úlohy gestora HP rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia plní Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Gestor HP v rámci Systému riadenia EŠIF najmä:

a) vypracúva a aktualizuje systém implementácie HP (ďalej len ,,SI HP“), ktorý upravuje spôsob implementácie HP v programovom období 2014 – 2020, a predkladá ho na schválenie RO a CKO v rámci pracovnej skupiny zriadenej gestorom HP;

b) zriaďuje pracovnú skupinu HP v súlade s princípmi partnerstva; jej zloženie a ďalšie podrobnosti upraví štatút, zástupca CO má v rámci pracovnej skupiny štatút pozorovateľa. Pri schvaľovaní SI HP je tento schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s  hlasovacím právom, pričom hlasovacie právo má iba zástupca CKO a zástupcovia RO;

c) zverejňuje SI HP na  webovom sídle gestora HP a  zasiela informáciu o  zverejnení SI HP do  5  pracovných dní od  jeho schválenia na  e-mailovú adresu monitorovanie.cko@vlada.gov.sk, CO na  e-mailovú adresu CO_manual@mfsr.sk, OA na e-mailovú adresu manualy@mfsr.sk a relevantným RO;

d) vypracováva manuál procedúr HP, ktorý je záväzný pre postupy zamestnancov gestora HP;

e) definuje podmienku poskytnutia príspevku súvisiacu so zabezpečením uplatňovania HP a spôsob jej overovania, ktoré sú pre RO záväzné; pri tejto úlohe spolupracuje s RO;

f) spolupracuje s RO pri príprave všetkých dokumentov na programovej a projektovej úrovni s cieľom zabezpečiť správne a včasné zapracovanie potrebných aspektov implementácie HP na úrovni OP;

g) v  prípade, ak po  dohode s  RO nie sú HP overované v  rámci administratívneho overovania, v  spolupráci s RO navrhuje hodnotiace kritériá na vyhodnotenie súladu s HP vrátane vypracovania relevantnej inštrukcie na ich aplikovanie;

h) v prípade požiadavky a dohody s RO zabezpečuje administratívne kapacity na vyhodnotenie hodnotiacich kritérií HP, ktoré sa zúčastňujú na procese odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“);

i) poskytuje metodickú podporu, poradenstvo a konzultácie v oblasti uplatňovania HP;

j) zabezpečuje školiace a vzdelávacie aktivity pre RO a relevantných sociálno-ekonomických partnerov v rámci vzdelávacieho plánu CKO; 

k) poskytuje súčinnosť ÚV SR pri koordinácii komunikačných aktivít, školiacich a vzdelávacích aktivít pre AK EŠIF v rámci procesu programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia HP;

l) spolupracuje s RO pri definovaní merateľných ukazovateľov pre HP;

m) vopred definuje rozsah údajov, ktoré sú potrebné na monitorovanie HP a ktoré je RO povinný získavať v rámci údajov z podporených projektov;

n) spolupracuje s CKO pri vývoji a úprave ITMS2014+ za účelom uplatňovania HP;

o) spolupracuje s CKO pri vypracovaní a aktualizácii Systému riadenia EŠIF a vydávaní relevantných metodických dokumentov v rozsahu potrebnom pre korektné zohľadnenie HP v ustanoveniach týchto dokumentov;

p) vypracováva podklady k HP do výročných správ a záverečnej správy RO;

q) vypracováva ďalšie správy/informácie o stave uplatňovania HP pre potreby CKO, EK, vlády SR, NMV a ďalších subjektov zapojených do implementácie EŠIF;

r) na základe svojich zistení z posudzovania procesov implementácie HP v OP vypracováva odporúčania pre RO, ktoré navrhujú konkrétne opatrenia za účelom správnej implementácie HP; s) je oprávnený nominovať zástupcov do  monitorovacích výborov (ďalej len  ,,MV“) a  pracovných skupín týkajúcich sa prípravy a implementácie OP a na základe požiadavky je oprávnený zúčastňovať sa na kontrole projektov vykonávanej RO;

t) spolupracuje s RO pri príprave výziev/vyzvaní v otázkach týkajúcich sa informácií potrebných na aplikáciu HP a overuje ich súlad s HP;

u) zabezpečuje a vykonáva hodnotenie príspevku EŠIF k uplatňovaniu a plneniu cieľov HP;

v) plní ďalšie úlohy v súlade s platnou právnou úpravou a SI HP.


Administratívne kapacity gestora HP sú podporované z OP Technická pomoc