Kontakty

Spoločný kontakt na gestora horizontálnych princípov Nediskriminácia a Rovnosť mužov a žien: ghp@employment.gov.sk

Výkonným orgánom úloh Gestora oboch horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia je oddelenie horizontálnych princípov (ďalej aj „HP“) zriadené pod Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Za koordináciu HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien sú zodpovední nasledujúci pracovníci a pracovníčky:

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

    Litterová Dagmar, Mgr., poverená zastupovaním odboru

   riaditeľka odboru

02/2046 2513 dagmar.litterova@employment.gov.sk
    Zdenka Demeter, Bc., asistentka riaditeľky 02/2046 2514 zdenka.demeter@employment.gov.sk
    Marek Šimon, M.A. 02/2046 2512 marek.simon@praca.gov.sk
Jankovičová Michaela, Mgr. 02/20462526 michaela.jankovicova@employment.gov.sk

 Oddelenie horizontálnych princípov

  Litterová Dagmar, Mgr., vedúca oddelenia 02/20462513 dagmar.litterova@employment.gov.sk
  Chvostaľová Silvia, Ing. 02/2046 2508 silvia.chvostalova@employment.gov.sk
  Dvořákova Jitka, Mgr. 02/20462517 jitka.dvorakova@employment.gov.sk
   Lukáč Július, Ing. 02/20462530 julius.lukac@employment.gov.sk
   Bruňacká Kollerová Monika, Mgr. 02/20462508 monika.kollerova@employment.gov.sk
   Gatciová Silvia, JUDr., PhD., LL.M. 02/20462532 silvia.gatciova@employment.gov.sk
   Novomestská Iveta, Ing. 02/2046 2516 iveta.novomestska@employment.gov.sk
   Rakús Filip, Mgr. 02/20462520 filip.rakus@employment.gov.sk

 

 

 

 

 

Odbor pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Horník Karol, Mgr. 02/2046 2106 karol.hornik@employment.gov.sk
Ostrovská Zuzana, Mgr. 02/2046 2104 zuzana.ostrovska@employment.gov.sk
Trnovec Martin, JUDr. 02/2046 2108 martin.trnovec@employment.gov.sk

Pridaj komentár