Zasadnutie KV 6.7.2015

Dátum konania: 29. 06. 2015

Miesto konania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4-6

816 43 Bratislava

(zasadačka č. 106)

Čas konania: 13:00 hod.

Prítomní/é: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia koordinačného výboru:

  1. Otvorenie – úvodné slovo
  2. Overenie uznášania schopnosti, schválenie overovateľa záznamu
  3. Odsúhlasenie programu
  4. Štatút koordinačného výboru pre horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia – vyhodnotenie pripomienkového konania, diskusia, schvaľovanie materiálu
  5. Systém implementácie horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – vyhodnotenie pripomienkového konania, diskusia, schvaľovanie materiálu
  6. Prestávka na občerstvenie
  7. Komunikačná stratégia horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia – vyhodnotenie pripomienkového konania, diskusia, schvaľovanie materiálu
  8. Informácia o novom programovom období 2014-2020 – nastavenie uplatňovania horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien a plnenie všeobecných ex-ante kondicionalít nediskriminácia, rodová rovnosť a zdravotné postihnutie.
  9. Odovzdanie menovacích dekrétov členom koordinačného výboru v zmysle Štatútu koordinačného výboru pre horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.
  10. Rôzne

Záznam zo zasadnutia KV HP RMZ a ND 2014-2020 zo dna 29.6.2015

 

Záznam z  2.  zasadnutia  KV pre HP z 2. 12. 15

Záznam z 1. zasadnutia KV pre HP – 29. 6. 2015

Edit