Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Webstránka Európskeho Inštitútu pre rodovú rovnosť

O inštitúte

Celkový cieľ Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je prispievať k podpore a posilňovaniu rodovej rovnosti vrátane uplatňovania rodového hľadiska vo všetkých politikách Spoločenstva a výsledkoch národných politík a boj proti diskriminácii na základe pohlavia a zvýšiť povedomie občanov EÚ o rodovej rovnosti.

Medzi úlohy Inštitútu patrí:

 •  zbierať, analyzovať a diseminovať informácie,
 • vyvinúť metódy na zlepšenie získavania údajov na európskej úrovni,
 • vyvinúť, analyzovať, hodnotiť a diseminovať metodologické nástroje,
 • uskutočňovať prieskumy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti,
 • vytvoriť a koordinovať Európsku sieť rodovej rovnosti,
 • organizovať konferencie, kampane a stretnutia na európskej úrovni,
 • diseminovať príklady nestereotypných rolí,
 • rozvinúť dialóg a spoluprácu s equality bodies,
 • založiť dokumentárne zdroje prístupné verejnosti,
 • poskytovať informácie inštitúciám Spoločenstva o rodových záležitostiach pristupujúcim krajinám,
 • informácie o uplatňovaní rodového hľadiska sprístupniť verejnosti,

Štruktúru Inštitútu tvorí

 • Riadiaci výbor (rozhodovací orgán) – pozostáva z 18 reprezentantov schválených Radou Európy a z jedného člena, ktorý reprezentuje  komisiu, trvanie mandátu 3 roky, má vyvážené zastúpenie žien a mužov,
 • riaditeľ/ka (výkonný orgán).
 •  Expertné fórum (konzultačný orgán).

Úlohy Riadiaceho výboru sú:

 •  prijíma rozhodnutia potrebné pre fungovanie inštitútu,
 • schvaľuje výročný a strednodobý pracovný program (prvý má byť schválený nie neskôr ako 9 mesiacov po prijatí riaditeľky),
 • schvaľuje výročné správy, tak aby boli k dispozícii do 15. júna daného roka inštitúciám EÚ a publikovaná na webstránke inštitútu,
 • využíva disciplinárnu autoritu a schvaľuje resp. odvoláva riaditeľku,
 • schvaľuje rozpočet Inštitútu.

Slovenská republika má v riadiacom výbore zastúpenie cez MPSVR SR, kde ho zastupuje riaditeľka ORRRP Oľga Pietruchová.

Členovia a členky Expertného fóra sú:

 • členovia a členky zo zodpovedných orgánov špecializovaných na záležitosti rodovej rovnosti (zastúpenie má každý jeden členský štát),
 • dvaja členovia reprezentujúci iné relevantné organizácie vymenované Európskym Parlamentom,
   traja členovia vymenovaný Komisiou z mimovládnych organizácií, zamestnávateľských organizácií a odborárskych organizácií na úrovni Spoločenstva,

Expertné fórum má mať vyvážené zastúpenie žien a mužov a nesmú byť členmi Riadiaceho výboru.

Medzi úlohy Expertného fóra patrí

 • podporuje riaditeľku v zabezpečení kvalitných a nezávislých aktivitách Inštitútu,
 • vytvárajú mechanizmus pre výmenu informácií vo vzťahu k záležitostiam rodovej rovnosti a zdieľaniu poznatkov,
 • zabezpečujú úzku spoluprácu medzi inštitútom a zodpovednými orgánmi v členskom štáte,

Slovenskú republiku v expertnom fóre zastupuje Sylvia Porubänová z inštitútu pre výskum práce a rodiny, aleternatívne Mariana Szapuová v Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.