Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)

Hlavným orgánom Európskeho parlamentu (EP), ktorý sa zaoberá otázkami rodovej rovnosti, je Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorý bol ustanovený v roku 2004. Jednou z jeho základných funkcií je overovať, či pripravované právne predpisy nemajú negatívny vplyv na práva žien. Pôsobnosť Výboru je definovaná nasledovne:

  • vymedzenie, presadzovanie a ochrana práv žien v únii a s tým súvisiace opatrenia Spoločenstva;
  • presadzovanie práv žien v tretích krajinách;
  • politika rovnakých príležitostí vrátane rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci;
  • odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie založených na pohlaví;
  • uplatňovanie a ďalšie zavádzanie zásady rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach;
  • doplňovanie a uplatňovanie medzinárodných zmlúv a dohovorov týkajúcich sa práv žien;
  • informačná politika týkajúca sa žien.

Ďalšie dva subjekty , ktoré dopĺňajú prácu výboru, sú Skupina EP na vysokej úrovni o rodovej rovnosti a Sieť parlamentných výborov pre rovnosť príležitostí žien a mužov v Európskej únii.

Správy z výboru v anglickom jazyku