Pracovné skupiny

 Pracovná skupina pre tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti

          Šarlota Pufflerová – vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre ekonomiku, trh práce a zosúladenie rodinného a pracovného života

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre ekonomiku, trh práce a zosúladenie rodinného a pracovného života

          Sylvia Porubänová  – vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre elimináciu násilia páchaného na ženách

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre elimináciu násilia páchaného na ženách

           Dušana Karlovská – vedúca pracovnej skupiny

 

Pracovná skupina pre vzdelávanie, vedu a výskum

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre vzdelávanie, vedu a výskum

            Monika Bosá  – vedúca pracovnej skupiny

 

Pracovná skupina pre zdravie

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre zdravie

              Adriana Mesochoritisová – vedúca pracovnej skupiny

 

Pracovná skupina pre rodovú rovnosť vo vede 

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre rodové nerovnosti vo vede

              Zuzana Kiczková – vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre rodičovstvo a súkromný život

Členky a členovia pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť pre rodičovstvo a súkromný život

              Stanislav Trnovec  – vedúci pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre viacnásobne znevýhodnené ženy