Zasadnutie 20.5.2014

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť 20. mája 2014

Program a materiály:

  • Pozvánka
  • Bod 3Informácie zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
  • Bod 4Prezentácia materiálu k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR k téme rodová rovnosť a práva žien a informácia o procese prípravy materiálu
  • Bod 5Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013
  • Bod 6Piata a šiesta periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (za obdobie 2008-2013)
  • Rôzne

všetky materiály (.ZIP)

Závery zo zasadnutia výboru

Prijaté uznesenia č. 50 – 55

zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 20 5 2014