Zasadnutie 1.12.2011 (pokračovanie)

Zasadnutie výboru pre rodovú rovnosť 1.12.2011 o 11.00 hod na MPSVaR, zasadacia miestnosť 117

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 
 3. Návrh na uznesenie k podmienkam rokovania výboru
 4. Návrh zamerania činnosti pracovných skupín (informácie budú prezentované vedúcimi pracovných skupín)
 5. Výročná správa Horizontálnej priority rovnosť príležitostí za rok 2010 (zhrnutie, 1.časť, 2.časť)
 6. Informácia o národných projektoch Inštitút rodovej rovnosti a Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách 
 7. Informácia o pripravovanej konferencii “Efektívne spôsoby predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu”
 8. Informácia o výstupoch z konferencie Gendera na tému Ženy vo vede
 9. Inštitucionálne zabezpečenie problematiky rodovej rovnosti – resp. diskusia o rozdelení /prerozdelení kompetencií medzi MPSVR SR a Úradom vlády – Sekcia ľudských práv
 10. Návrh na doplnenie problematík do činnosti výboru
 11. Zhodnotenie využívania prostriedkov trestného práva proti domácemu násiliu voči ženám a deťom – informácia Generálnej prokuratúry SR
 12. Záver