Zasadnutie 10.11.2011

Zasadnutie výboru pre rodovú rovnosť 10.11.2011 o 11.00 hod na MPSVaR, zasadacia miestnosť 117

Návrh programu v znení z 7.11.2011 s doplnenými bodmi a materiálmi na rokovanie:

1. Otvorenie

2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 

3. Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. 9. 2011 a 10.10.2011

4. Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

    Pripomienky ORRRP MPSVaR k návrhu

5. Návrh zamerania činnosti pracovných skupín (informácie budú prezentované vedúcimi pracovných skupín)

    Návrh štatútu pracovných skupin Výboru pre rodovú rovnosť

6. Výročná správa Horizontálnej priority rovnosť príležitostí za rok 2010 (1.časť, 2.časť)

7. Informácia o národných projektoch Inštitút rodovej rovnosti a Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách

8. Informácia o konferencii “Efektívne spôsoby predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu”

9. Informácia o výstupoch z konferencie Gendera na tému Ženy vo vede

10. Informácia Komisie žien pri KOZ o prieskume k rodovému rozdielu v odmeňovaní (tento bod rokovania je stiahnutý z programu)

11. Rôzne:

11.1 Návrh na zmenu rokovacieho poriadku

11.2 Návrh na zmenu štatútu

11.3 Inštitucionálne zabezpečenie problematiky rodovej rovnosti – resp. diskusia o rozdelení /prerozdelení kompetencií medzi MPSVR SR a Úradom vlády – Sekcia ľudských práv

11.4 Návrh na doplnenie problematík do činnosti výboru

12. Záver

Materiály

Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR 

Štatút pracovných skupín 

Doplnenie problematiky k činnosti pracovných skupín 

Národný projekt na elimináciu násilia páchaného na ženách a deťoch 

GENDERA – príručka 

Zmena rokovacieho poriadku 

Návrh na zmenu štatútu 

Závery a uznesenia

Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 10. novembra 2011