Zasadnutie 13.6.2016

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

 ktoré sa uskutoční

dňa 13. júna 2016 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Špitálska 4 v Bratislave

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
4. Informácia o záverečných odporúčaniach k zlúčenej piatej a šiestej periodickej správe SR o implementácii Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
5. Návrh Správy o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019 + návrh uznesenia výboru
6. Návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015 + návrh uznesenia výboru
7. Návrh úloh a aktivít spojených s plnením Programového vyhlásenia vlády v oblasti rodovej rovnosti a antidiskriminácie
8. Informácia o dotačnej schéme MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti
9. Rôzne

Závery zo zasadnutia VRR – 13. juna 2016

Záznam zo zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 13-06-2016