Zasadnutie 17.2.2012

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

  17. februára 2012 o 11,00 hod., zasadacia miestnosť č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Návrh programu:

1.    Otvorenie

2.     Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 

3.     Kontrola plnenia uznesení

4.     Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  dňa 21.11.2011

5.     Informácia o pripravovanom zasadnutí Komisie pre postavenie žien pri OSN

6.     Príprava Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti za rok 2011 a publikácii ŠÚ SR Gender 2011

7.     Informácia o súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a o príprave konferencie „Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností“ v Bratislave 8.3.2012 v zmysle iniciatívy eurokomisárky Viviane Reding

8.     Prezentácia správ Inštitútu pre výskum práce a rodiny: Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za rok 2010Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010

9.     Prezentácia analytickej štúdie Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni (Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci projektu IRR)

10.  Rôzne

10.1 Narodny projekt “Podpora prevencie a eliminacie nasilia pachaneho na zenach” a pripomienky členiek PS Nasilie pachane na zenach a pripomienky MVO,a vyhodnotenie pripomienok

11.  Záver

 Poverenie na zastupovanie v neprítomnosti

 

Závery a uznesenia