Zasadnutie 23.09.2011

Program

 

Otvorenie

 1. Prerokovanie a schválenie návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť
 2. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky Výboru pre rodovú rovnosť
 3. Voľba delegáta/delegátky do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
 4. Návrh na zmenu štatútu – prerokovanie Dodatku č. 1 k štatútu  
 5. Návrh plánu činnosti Výboru pre rodovú rovnosť
 6. Návrh na zriadenie odborných pracovných skupín
 7. Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. júna 2011
 8. Stanovisko Výboru k legislatívnemu zámeru o SVS z hľadiska zabezpečeniu prístupu k službám reprodukčného zdravia
 9. Priebežná správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh (materiál prerokovaný na 2. zasadnutí Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 27. 6. 2011 a schválený vládou SR 6. 7. 2011 uzn. č. 477/2011)
 10. Informácia Ministerstva spravodlivosti o ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
 11. Informácia Bratislavského samosprávneho kraja o opatreniach v oblasti násilia páchaného na ženách
 12. Informácia Úradu vlády SR, sekcie pre ľudské práva a rovnaké zaobchádzanie. o príprave národnej stratégie k dodržiavaniu ľudských práv
 13. Informácia o postupe pri aktualizácii Národného akčného plánu rodovej rovnosti 2010 – 2013  
 14. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť, konaného dňa 23. septembra 2011 na MPSVaR

Výbor pre rodovú rovnosť na svojom prvom riadnom zasadnutí schválil rokovací poriadok v zmysle pripomienok a zvolil podpredsedníčku výboru, ktorou sa stala Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby. Za delegátku do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania delegoval výbor Janu Zezulovú z OZ Možnosť voľby.

Výbor schválil Dodatok č. 1 k Štatútu, podľa ktorého namiesto zastúpenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť bude mať vo výbore zastúpenie Úrad vlády SR, Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania.

Výbor schválil plán práce na rok 2011 a vytvoril pracovné skupiny pre nasledujúce oblasti:

 Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti

 Ekonomika, trh práce a zosúladenie rodinného a pracovného života

 Eliminácia násilia páchaného na ženách

 Vzdelávanie, veda a výskum

 Zdravie

 Rodové nerovnosti vo vede a výskume

 Rodičovstvo a súkromný život

Pre pripomienkovanie rokovacieho poriadku vytvoril výbor ad hoc pracovnú skupinu, ktorej úlohou je dopracovať rokovací poriadok v zmysle pripomienok od členiek výboru.

Na svojom zasadnutí výbor prerokoval a zobral na vedomie informácie o ostatnom zasadnutí Rady vlády a príprave stratégie SR k ochrane ľudských práv, ako aj informáciu Ministerstva spravodlivosti o Dohovore o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a postupe SR pri jeho uvádzaní do praxe. Výbor zobral na vedomie Priebežnú správu o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizáciu úloh ako aj informáciu Bratislavského samosprávneho kraja o opatreniach prijatých na elimináciu násilia páchaného na ženách.

Výbor pre rodovú rovnosť schválil zrušenie úlohy na tento rok na aktualizáciu Národného akčného plánu pre rodovú rovnosť, ktorý bude aktualizovaný neskôr, v zmysle novo pripravovanej stratégie ochrany ľudských práv. Na záver prijal výbor stanovisko k vecnému zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách z hľadiska zabezpečenia prístupu k službám reprodukčného zdravia, v ktorom sa stotožnil s cieľom tohto opatrenia.

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť

 Materiály:

Zápisnica zo zasadnutie výboru 23.9.2011