Zasadnutie 25.9.2012

Program zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

 ktoré sa uskutoční 25. septembra 2012  o 10.00 hod v kongresovej miestnosti (bývalá jedáleň) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave

Návrh programu:

  1. otvorenie
  2. informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (obal, návrh uznesenia)
  3. informácia o presune kompetencií v oblasti rodovej rovnosti v rámci v zmysle novely Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) (materiál , obal, návrh uznesenia)
  4. informácia o prerokovaní a schválení Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011(materiál, obal, návrh uznesenia)
  5. Informácia o záväzkoch SR v oblasti rodovej rovnosti vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a odporúčani – Návrh realizácie odporúčaní obsiahnutých v Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien odporúčaniach Paktu o hospodárskych a sociálnych právach návrh úloh pre jednotlivé rezorty  (materiál pre informáciu: Stanovisko orgánov verejnej správy a iných organizácií k odporúčaniam obsiahnutým v Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien) (obal, návrh uznesenia, predkladacia správa)
  6. Informácia z výročnej správy o implementácii horizontálnej priority rovnosť príležitostí za rok 2011 (materiál, obal, návrh uznesenia)
  7. rôzne

Prijaté závery a uznesenia zo zasadnutia:

 Tlačová správa zo zasadnutia výboru

 

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť, 25.10.2012
Zasadnutie výboru pre rodovú rovnosť 25.10.2012