Zasadnutie 6. júna 2019

Zasadnutie 6. júna 2019

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva,
 národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa uskutoční

dňa 6. júna 2019 o 13,00 hod.

v zasadacej miestnosti č. 117  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, v Bratislave

 

Návrh programu: 

  1. Otvorenie
  2. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2018
  3. Výzvy a projekty v oblasti rodovej rovnosti z OP Ľudské zdroje
  4. Návrhy na zlepšenie financovania MVO pôsobiacich v téme rodovej rovnosti
    a ľudských práv žien prostredníctvom zmien v dotačnej schéme MPSVR SR
    na podporu rodovej rovnosti
  5. Vyjadrenie výboru k uzneseniu Národnej rady SR č. 1697 k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409) zo dňa 29. marca 2019
  6. Rôzne

Závery a uznesenia: