Zasadnutie 2.10.2014

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

 ktoré sa uskutoční

dňa 2. októbra o 12.30 hod.

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Špitálska 4 v Bratislave

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia o zasadnutiach rady vlády a stave prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
 4. Stratégia rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2020
 5. Informácia o výsledkoch národného projektu Inštitút rodovej rovnosti
 6. Informácia o aktuálnych projektoch k násiliu na ženách 
 7. Rôzne

 

 Kompletné materiály v zip súbore

 Závery zo zasadnutia výboru: 

 • Výbor vzal na vedomie informáciu o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a stave prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. 
 • Výbor schválil Stratégiu rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Ref: uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 56 zo dňa 2. októbra 2014 
 • Výbor vzal na vedomie informáciu o výsledkoch národného projektu Inštitút rodovej rovnosti. 
 • Výbor vzal na vedomie informáciu o aktuálnych projektoch k násiliu na ženách.

 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť