Zasadnutie 28.1.2013

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 28. januára 2013 o 13.00 hod

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Špitálska 4 v Bratislave. 

 

Programu zasadnutia  

 

  1. otvorenie – overenie uznášania schopnosti a schválenie programu
  2. kontrola uznesení – tajomníčka výboru O.Pietruchová
  3. informácia o globálnej kampani UN Women proti násiliu na ženách a prihlásení sa MPSVR SR ku kampani – riaditeľka regionálnej kancelárie UN Women na Slovensku E.Kvapilová (obal materiálu, materiál, návrh uznesenia)
  4. informácie zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a príprave Národnej stratégie ľudských práv – tajomníčka Rady vlády B.Illková (obal materiálu, materiály: zápisnica zo zasadnutia Radyzávery Rady,  návrh uznesenia)
  5. informácia o zriadení dotačného programu MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti (uznesenie č. 26 z 25.9.2012) – tajomníčka výboru O.Pietruchová (obal materiálu, materiál, návrh uznesenia)
  6. správa o uplatňovaní rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí pri príprave budúceho programového obdobia (uznesenie č. 29 z 25.9.2012) – tajomníčka výboru O.Pietruchová (obal materiálu, materiál, návrh uznesenia)
  7. predbežné stanovisko MPSVR SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach – zástupca MPSVR SR (obal materiálu, materiál, návrh uznesenia – neschválené) – prijaté uznesenie výboru
  8. prezentácia 3 správ IVPR k násiliu na ženách za rok 2012 – riaditeľka IVPR S.Porubänová, B.Holubová (obal materiálu, materiál, návrh uznesenia)
  9. Rôzne:

 

Prijaté uznesenia v bode rôzne:

 

 Informácia zo zasadnutia výboru