Informácia zo zasadnutia

Informácia zo zasadnutia,

konaného dňa 28. januára 2013 na MPSVaR

 Výbor sa konal za účasti 1. štátneho tajomníka MPSVR Jozefa Buriana, ktorý zastupoval predsedu výboru, ministra PSVR SR Jána Richtera.

Výbor prerokoval všetky materiály predložené na zasadnutie výboru podľa prijatého programu zasadnutia a väčšinu materiálov k jednotlivým bodom rokovania zobral výbor na vedomie. Na základe návrhov členov a členiek výboru boli prijaté nad tento rámec predložených uznesení tieto uznesenia:

K bodu 7 rokovania: Predbežné stanovisko MPSVR SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach:

Výbor pre rodovú rovnosť neschválil predkladaný text uznesenia, ktorý by podporil stanovisko MPSVR SR k návrhu smernice a prijal uznesenie, v ktorom nesúhlasí s preloženým textom predbežného stanoviska a odporúča vláde SR, aby neschválila predkladané Predbežné stanovisko a poverila MPSVR SR prepracovať stanovisko tak, aby SR nespochybňovala zámer a právny základ  návrhu smernice Európskeho parlamentu  a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach a aby podporila zámer smernice.

Nad rámec navrhnutého programu prijal výbor ešte nasledujúce uznesenia:

Uznesenie k registrácii prostriedkov pre liekové prerušenie tehotenstva (Medabon a Mifegyne), v ktorom výbor odmieta snahy o ideologické zasahovanie určitých skupín do štandardných procesov registrácie liekov, týkajúcich sa reprodukčného zdravia žien. Pretože Európska charta zaručuje práva pacientov vrátane právo slobodného výberu – každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov -, výbor odporuje rozšírenie možností výberu metódy umelého prerušenia tehotenstva v zmysle ľudsko-právnych štandardov sexuálneho a reprodukčného zdravia a najnovších medicínskych poznatkov.

Uznesenie k o  stanovisku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom výbor upozorňuje vládu SR
na rozpor bodov 11 a 12 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý bol dňa 20. decembra 2012 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra SR, s medzinárodnými dohovormi (najmä s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a s Dohovorom o právach dieťaťa), s Ústavou SR a zákonmi SR, a to z pohľadu práv žien, práv detí a práv otcov čerstvo narodených detí

a odporúča vláde Slovenskej republiky, aby pred schválením predmetného návrhu zákona a jeho predložením do NRSR body 11 a 12 z tohto návrhu zákona vypustila. Výbor pre rodovú rovnosť zároveň vláde SR odporúča, aby pristúpila ku komplexnej regulácii práva žien na domáci pôrod, a to za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných strán – ministerstva zdravotníctva a ďalších relevantných rezortov, odborníkov a odborníčok z praxe a občianskej verejnosti.