Rodová rovnosť

 

 

: Ako uplatňovať rodové hľadisko
Aspekty stratégie Európskej únie
 
Editorka: Jana Cviková, Oľga Pietruchová 

 Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit (2007, 3rd edition)

Gender mainstreaming v praxi – príručka.

Preklad príručky UNDP Gender Mainstreaming in Practice (UNDP, 2007)

Vydala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, 2007

 

 
 
 


 Rodová rovnosť v organizácii – stručná sprievodkyňa.

O.Pietruchová, A.Mesochoristisová:
Rodová rovnosť v organizácii – stručná sprievodkyňa.

Vydala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo,  2007.

Publikácia vyšla v rámci Európskeho roka rovnosti príležitostí.

Publikáciu v pdf formáte si môžete stiahnuť tu.

 

 


 
Jana Cviková, Janka Debrecéniová, Ľubica Kobová: Rodová rovnosť

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2007

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

 

Publikáciu si môžete objednať na e-mailovej adrese oad@oad.sk.

 


 
Ing. Oľga PIETRUCHOVÁ, M.A. & JUDr. Zuzana MAGUROVÁ:
METODICKÁ ŠTÚDIA SLEDOVANIA LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV RODOVEJ ROVNOSTI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ A APLIKÁCIA V PRÁVNOM PORIADKU SR 

Bratislava, august 2011. Vydalo Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu  Inštitút rodovej rovnosti, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Publikáciu si môžete stiahnuť vo formáte .pdf