CEDAW

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám

Bol prijatý na pôde OSN  18.12.1979 v New Yorku. V mene ČSSR bol podpísaný 17.7.1980 v Kodani. S Dohovorom vyslovilo súhlas FZ ČSSR a prezident ČSSR ho ratifikoval s výhradou k ods.1 čl. 29 (spôsob riešenia sporov ohľadne výkladu alebo vykonania Dohovoru). Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, 16.2.1982. Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 27 ods.1 dňom 3.9.1981. Pre ČSSR nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 27, ods.2 dňom 18.3.1982. Je publikovaný v Zbierke zákonov č. 62/1987 Zb. Pre Slovenskú republiku nadobudol Dohovor platnosť sukcesiou dňa 27.6.1993.

Dohovor obsahuje 6 častí a 30 článkov (16 akčných). Vo svojej podstate predstavuje vlastne listinu ľudských práv žien. V článku 1 je definovaný pojem diskriminácia žien. V časti I, v článkoch 2-6 zmluvné štáty súhlasia s uskutočňovaním politiky na odstránenie diskriminácie žien a s prijímaním všetkých príslušných opatrení na zabezpečenie plného rozvoja a posilnenia postavenia žien s cieľom zaručiť ženám uplatňovanie a využívanie ľudských práv na základe rovnoprávnosti s mužmi. Opatrenia môžu mať podobu legislatívnych, administratívnych alebo iných opatrení, ktoré zahrňujú aj dočasné osobitné opatrenia na úpravu postavenia žien v istých oblastiach, ako napríklad politické a rozhodovacie funkcie, tiež modifikáciu spoločenských a kultúrnych vzorov správania, potlačenie obchodovania so ženami a vykorisťovania žien prostredníctvom prostitúcie.

V časti II, v článkoch 7-8 sa zmluvné štáty zaväzujú ochraňovať politické práva žien (pasívne a aktívne volebné právo) a odstránenie diskriminácie žien v politickom a verejnom živote a pri zastupovaní svojich vlád na medzinárodnej úrovni a v medzinárodných organizáciách. Článok 9 sa venuje právu na štátnu príslušnosť. V časti III, v článkoch 10-14 sa štáty zaväzujú prijať opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v oblasti vzdelávania, zamestnania, zdravia, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života, osobitne aj vo vidieckych oblastiach. Časť IV, články 15-16 obsahujú záväzky vzhľadom na zabezpečenie rovnoprávnosti žien a mužov v legislatíve, v rámci vykonateľnosti existujúcich zákonov a osobitne v oblasti manželského a rodinného.

Dohovor umožňuje zmluvným štátom prijať výhrady k niektorým článkom. SR je v súčasnosti zmluvnou stranou Dohovoru bez výhrad. Orgánom na sledovanie a vyhodnocovanie pokroku dosahovaného zmluvnými štátmi pri plnení Dohovoru je, v zmysle článku 17, Výbor pre odstránenie diskriminácie žien. Skladá sa z 23 expertov volených zmluvnými stranami Dohovoru. Podľa článku 18 sú zmluvné štáty povinné predkladať Výboru správy o opatreniach, ktoré prijali na zabezpečenie účinnosti Dohovoru, a to iniciálnu správu do jedného roka po nadobudnutí platnosti pre príslušný štát, a potom každé 4 roky. Iniciálna správa o plnení Dohovoru za SR bola Výboru predložená v roku 1996. Po priebežnom doplnení ju Výbor prerokoval v roku 1998.

Výbor k hodnoteniu vypracoval svoje stanovisko s odporúčaniami, ktorých plnenie štát (okrem ďalších informácií) vyhodnotí v nasledujúcej správe. Najvýznamnejšie výhrady a odporúčania Výboru voči Slovensku boli: že spoločnosť kladie väčší dôraz na právnu ochranu a podporu materstva a úlohy ženy v rodine, ako na ženu ako osobnosť (posilňuje sa tak tradičné chápanie ženy ako matky a sťažuje sa účasť muža ako otca v starostlivosti o deti, čoho dôsledkom je nepriama diskriminácia); nepochopenie a nesprávna interpretácia Vládou SR dočasných osobitných opatrení; Následne SR požiadal do nasledujúcej správy zaradiť podrobné informácie o postavení, úlohách a programoch Koordinačného výboru pre problematiku žien, žiadal zabezpečiť finančné krytie realizácie národného akčného plánu pre ženy v SR; angažovať sa v záujme odstraňovania násilia na ženách a obchodovania so ženami; zlepšenie spolupráce s mimovládnymi organizáciami; aktivity v záujme zníženia rozdielov medzi odmenami žien a mužov v zamestnaní za rovnakú, resp. porovnateľnú prácu. Slovensko svoju prvú a druhú periodickú správu zašle OSN v roku 2006.

K uvedenému Dohovoru v roku 1999 OSN prijalo Opčný protokol (SR k nemu pristúpila v roku 2001).

Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Týmto protokolom, prijatým 6. októbra 1999 v New Yorku, štáty – zmluvné strany, uznávajú príslušnosť Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien prijímať a posudzovať oznámenia od jednotlivcov a skupín za seba alebo iného jednotlivca alebo skupinu o tom, že sa stali obeťami porušenia niektorého z práv ustanovených v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

SR začala s procesom pristúpenia k tomuto Protokolu medzi prvými krajinami. Odbornú a organizačnú gesciu nad procesom pristúpenia mal Koordinačný výbor pre problematiku žien (KVPŽ). SR pristúpením k Opčnému protokolu zabezpečila možnosť medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv žien v prípade vyčerpania všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov, ako je to aj v prípade iných ľudskoprávnych dohovorov.

Vláda SR 24. mája 2000 uznesením č. 363 súhlasila s uzavretím Opčného protokolu; za SR ho 5. júna 2000 počas rokovania 23. osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku podpísal minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda KVPŽ. Národná rada SR vyslovila súhlas s návrhom na uzavretie Opčného protokolu uznesením č. 1046 zo dňa 22. septembra 2000 a prezident SR ho ratifikoval 26. októbra 2000. Dňa 17. 11. 2000 bol dokument uložený v depozitári OSN v New Yorku. Slovensko sa tak stalo 13. krajinou sveta, ktorá ratifikovala tento dôležitý dokument z oblasti ľudských práv žien.

Opčný protokol nadobudol platnosť 22. decembra 2000 na základe článku 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 17. februára 2001 na základe článku 16 ods. 2. Vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 343/2001. Po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov (alebo vtedy, ak sa ich aplikácia dokázateľne bezdôvodne predlžuje a neprináša výsledok) je možné pri dodržaní istých formálnych pravidiel sťažnosť zaslať na adresu: Committee on the Elimination of Discrimination against Women, United Nations Secretariat, 2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor, New York, NY 10017, United States of America.

 Zdroj: Zuzana Vranová, MPSVR SR

Viac informácií tu

Pridaj komentár