Databáza žien z celého sveta pripravených zaujať pozície vo vrcholových orgánoch

Posted on Posted in Aktuality

Zoznam 8 000 žien z celého sveta pripravených zaujať pozície vo vrcholových orgánoch (Global Board Ready Women), ktorý bol vypracovaný na základe iniciatívy európskych ekonomických škôl s názvom Ženy vo vrcholových orgánoch, je od dnes dostupný vo forme on-line databázy. Ženy, ktorých mená sú uvedené na tomto zozname, spĺňajú prísne kritériá na riadenie spoločností stanovené verejne kótovanými spoločnosťami, sú vysoko kvalifikované a pripravené bezodkladne zaujať pozície vo vrcholových orgánoch.

Tento neustále sa rozširujúci zoznam žien pripravených zaujať pozície vo vrcholových orgánoch (ktorý je už od teraz dostupný on-line pre podniky a firmy vyhľadávajúce výkonných vedúcich pracovníkov) jasne poukazuje na skutočnosť, že vynikajúco kvalifikovaných žien je viac než dosť, že tieto ženy môžu pomôcť vo vedení európskych a svetových korporácií v 21. storočí a že je načase odstrániť uvedené skryté obmedzenia – „sklený strop“, ktorý ženám bráni v postupe na riadiace pozície.

„Musíme využiť všetky talenty, ktoré naša spoločnosť ponúka, aby sme zaistili vzostup európskeho hospodárstva. Preto Európska komisia predkladá návrh európskeho právneho predpisu, ktorého cieľom je napomôcť vyvážené zastúpenie žien a mužov v riadiacich orgánoch,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Často počúvam argumenty, že nie je dostatok žien kvalifikovaných na zastávanie riadiacich funkcií. Práve dnes však európske ekonomické školy a ich partnerské organizácie na celom svete tieto mýty aj sklené stropy odstránia! Tento zoznam je dôkazom toho, že kvalifikované ženy medzi nami sú – a že je ich 8 000. Spoločnosti by teraz mali túto doposiaľ nevyužitú rezervu talentov využiť.“

Zoznam aj fórum, ktoré sú súčasťou vyhľadávacej databázy žien pripravených zaujať pozície vo vrcholových orgánoch, budú spravované členmi predstavenstva Financial Times, ktorí netvoria súčasť výkonného riadiaceho tímu (Financial Times Non-Executive Directors’ Club), a to v rámci celosvetovej profesionálnej platformy LinkedIn. Všetky ženy uvedené vo vyhľadávacej databáze „žien z celého sveta pripravených zaujať pozície vo vrcholových orgánoch“ možno považovať za vhodné kandidátky na vrcholové pozície vo verejne kótovaných spoločnostiach. Spĺňajú jasne stanovený súbor kritérií, ktoré za posledný rok a pol navrhli a definovali členské organizácie iniciatívy európskych ekonomických škôl Ženy vo vrcholových orgánoch (pozri ďalej v texte).

Každá žiadosť o zaradenie do tejto databázy sa oficiálne posudzuje a preskúma. Do databázy sú zaradené iba tie ženy, ktoré spĺňajú stanovené kritériá. Ekonomické školy a profesionálne organizácie, ktoré sa podieľajú na tejto iniciatíve, uplatňujú rovnaké kritériá aj na svojich absolventov a členov uchádzajúcich sa o zaradenie do databázy.

Všetky ženy uvedené na príslušnom zozname majú minimálne päťročnú skúsenosť na jednej alebo viacerých z týchto pozícií:

  • predsedníčka a/alebo nevýkonná členka predstavenstva kótovaných/súkromných spoločností
  • generálna riaditeľka, výkonná riaditeľka, finančná riaditeľka alebo iná vedúca výkonná pracovníčka v kótovaných/súkromných spoločnostiach
  • rodinná príslušníčka a majoritná akcionárka v správnej rade veľkých rodinných firiem
  • riaditeľka štátnych agentúr
  • riaditeľka neziskových organizácií
  • vedúca pracovníčka spoločnosti zameranej na inštitucionálne investície
  • hlavná partnerka profesionálnych spoločností poskytujúcich služby klientom – správnym radám a ich výborom
  • podnikateľka
  • univerzitná profesorka s príslušnými skúsenosťami

Súvislosti

Európska komisia predložila v novembri 2012 návrh právneho predpisu, ktorého cieľom je zlepšiť rodovú vyváženosť v riadiacich orgánoch v závislosti od kvalifikačných predpokladov a zásluh. Minimálnym cieľom stanoveným v navrhovanej smernici je mať v Európe 40 % nevýkonných členov nedostatočne zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch verejne kótovaných spoločností do roku 2020 a vo vrcholových orgánoch verejných podnikov do roku 2018.

Návrh obsahuje aj jedno doplňujúce opatrenie, tzv. flexi kvótu. Je to záväzok pre kótované spoločnosti, aby si individuálne stanovili samoregulačné ciele, pokiaľ ide o zastúpenie oboch pohlaví medzi výkonnými riadiacimi pracovníkmi, ktoré treba dosiahnuť do roku 2020 (v prípade verejných podnikov do roku 2018).

Hlavnými kritériami na získanie pozície vo vrcholových orgánoch spoločnosti zostávajú kvalifikačné predpoklady a zásluhy. V navrhovanej smernici sa stanovuje minimálne zosúladenie požiadaviek na správu a riadenie spoločností, keďže rozhodnutia o výbere pracovníkov sa budú musieť prijať na základe objektívnych kvalifikačných kritérií. Smernicou sa zaručuje, že nedôjde k žiadnemu nepodmienečnému automatickému povýšeniu nedostatočne zastúpeného pohlavia. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie o pozitívnych opatreniach sa prednosť dá rovnako kvalifikovanému kandidátovi nedostatočne zastúpeného pohlavia, ak objektívne posúdenie zohľadňujúce všetky osobitné kritériá jednotlivých kandidátov nerozhodne v prospech kandidáta opačného pohlavia. Členské štáty budú musieť takisto stanoviť primerané a odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré nedodržia navrhovanú smernicu.

Právomoc EÚ prijímať právne predpisy v otázkach rodovej rovnosti sa datuje už do roku 1957 (pozri SPEECH/12/702). Odporúčania Rady na šírenie vyváženého zastúpenia mužov a žien v riadiacich pozíciách pochádzajú z roku 1984 a roku 1996. Európsky parlament sa navyše v niekoľkých uzneseniach dožadoval právne záväzných kvót na úrovni EÚ.

V marci 2012 správa Komisie poukázala na skutočnosť, že v celej EÚ dominuje vo vrcholových orgánoch spoločností jedno pohlavie. Medzi jednotlivými krajinami existujú veľké rozdiely – v najväčších fínskych spoločnostiach je 27 % členov vrcholových orgánov ženského pohlavia, v Lotyšsku je to 26 %, ale na Malte sú ich iba 3 % a na Cypre 4 %. Pokrok je viditeľný iba v krajinách, ktoré zaviedli právne záväzné predpisy pre vrcholové orgány spoločností. Dosahovanie rodovej vyváženosti vo Francúzsku, ktoré zaviedlo právne záväznú kvótu v januári 2011, predstavuje viac ako 40 %-ný podiel celkovej zmeny v rámci celej EÚ zaznamenanej od októbra 2010 do januára 2012.

Viac informácií

Videozáznam prejavu podpredsedníčky Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Materiály pre tlač – Ženy vo vrcholových orgánoch spoločností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Prieskum Eurobarometer o rodovej rovnosti:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Údaje o rodovej rovnosti:

Rodová rovnosť v Európskej komisii

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Rodová rovnosť v členských štátoch

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Právny základ európskej iniciatívy

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Hospodárske dôvody právnych predpisov v oblasti rodovej rovnosti

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Európska komisia, Databáza žien a mužov v rozhodovacom procese:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Kontaktné osoby:Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Príloha 1: Členovia iniciatívy európskych ekonomických škôl Ženy vo vrcholových orgánoch

Ekonomické školy

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Profesijné organizácie

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors’ Club

G16+

GTWN – The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW – The International Alliance for Women

WiTT – Women in Telecoms and Technology

WCD – Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Ženy na vedúcich pozíciách v podnikoch

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

The European Initiative has now gone global, with business schools and other professional groups from all over the world now supporting the initiative and providing names. For a full list of contributing schools and organisations, see here.

Príloha 2: Zoznam 8 000 žien pripravených zaujať pozície vo vrcholových orgánoch – informácie o príslušných organizáciách

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided – 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology ‐ Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women – 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) – 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women – 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies – 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors’ Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director’s Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women – 27.

15) TIAW – The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide – 425.

16) GTWN – The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed – 60.

17) WiTT – Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative – 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone – 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1358_sk.htm

 

Pridaj komentár