Informácie k podávaniu žiadosti

Najčastejšie otázky a informácie k podávaniu žiadosti o dotácie na podporu rodovej rovnosti 

Vzor žiadosti o dotácie na podporu rodovej rovnosti

Aké dotácie poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo”) zo rozpočtu svojej kapitoly?

Ministerstvo poskytuje dotácie na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „zákon o dotáciách”).

Ide o dotácie

a) ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 • dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 • dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • dotácia na podporu rekondičných aktivít
 • dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • dotácia na podporu edičnej činnosti
 • dotácia na podporu rodovej rovnosti
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci,

b) ktoré sa poskytujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.

V prípade záujmu o poskytnutie dotácie na účel uvedený v písmene b) odporúčame obrátiť sa priamo na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú na dotácie poskytované priamo ministerstvom.

 K základným právnym predpisom upravujúcim poskytovanie dotácie z rozpočtu ministerstva patrí:

 • Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  Slovenskej  republiky 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Kto môže požiadať o dotáciu na rodovú rovnosť (kto je oprávnený žiadateľ)?

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, ak má v predmete činnosti podporu rodovej rovnosti.

Žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o dotáciu doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovenia    § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (o aké doklady sa konkrétne jedná je vysvetlené v jednej z nižšie uvedených odpovedí).

 

Aké sú finančné limity pre dotáciu na rodovú rovnosť?

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.

Ministerstvo poskytne dotácie na podporu rodovej rovnosti v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac v sume 200 000 eur.

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie.

 

PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU VRÁTANE PRÍLOH

Aké sú lehoty na predkladanie žiadostí o dotácie, ktoré sú poskytované priamo ministerstvom?

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti rodovej rovnosti poskytované priamo ministerstvom na príslušný rozpočtový rok je v zmysle Zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR od 1. novembra do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roka, tzn. žiadosti o dotácie na  rozpočtový rok 2014 sa budú  predkladať   v  lehote  od 1. novembra do 31. decembra 2013, s výnimkou žiadosti o dotáciu na rok 2013, ktoré je možné predkladať v termíne do 28. februára 2013.

Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti o dotáciu v podateľni ministerstva. Ak pripadne posledný deň lehoty na predkladanie žiadosti o dotáciu na sobotu alebo na deň pracovného pokoja (§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov), za posledný deň lehoty na predkladanie žiadosti o dotáciu sa považuje najbližší pracovný deň. Žiadosť o dotáciu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.

 

Akým spôsobom sa predkladajú žiadosti o poskytovanie dotácie, ktorá je poskytovaná priamo ministerstvom?

Žiadosti o dotácie poskytované priamo ministerstvom sa predkladajú výhradne:

a) poštou, na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

odbor rozpočtu a financovania

Špitálska 4-6-8

816 43  Bratislava,

b) v podateľni ministerstva, na vyššie uvedenej adrese.

Žiadosti o dotáciu sa nepredkladajú elektronickou formou.

 

Na akom tlačive sa predkladá žiadosť o dotáciu a kde sa tlačivo nachádza?

Žiadosti o dotáciu sa predkladajú na tlačivách, ktoré tvoria prílohy vyhlášky k zákona o dotáciách. Žiadateľ vypĺňa tlačivo žiadosti podľa druhu dotácie, o ktorú žiada.

Všetky uvedené vzory tlačív sa nachádzajú na webovom sídle ministerstva www.employment.gov.sk v časti ministerstvo/ poskytovanie dotácií. Žiadateľ zasiela spolu so žiadosťou o dotáciu všetky prílohy žiadosti v súlade s § 10 zákona o dotáciách.

 

Čo obsahuje kompletná žiadosť o dotáciu?

Žiadateľ o dotáciu na rodovú rovnosť predkladá ministerstvu žiadosť v dvoch vyhotoveniach, a to v jednom origináli a v jednej kópii, každé vyhotovenie obsahuje všetky prílohy a predkladá sa vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač). Žiadateľ vyznačí v hornej časti prvej strany žiadosti symboly „O” alebo „K” podľa toho, či sa jedná o originál alebo kópiu žiadosti.

Žiadateľ vypĺňa všetky údaje v žiadosti, ktoré sa naňho vzťahujú a nemôže dopĺňať alebo inak pozmeňovať obsah tlačiva žiadosti. V prípade potreby však môže rozšíriť počet riadkov jednotlivých tabuliek.

Každý originál žiadosti podpíše štatutárny zástupca žiadateľa (nemôže byť podpísaný v zastúpení) a musí byť opatrený odtlačkom pečiatky žiadateľa.

Originály alebo úradne osvedčené kópie príloh žiadosti sa predkladajú zviazané s originálom žiadosti, kópie príloh sa predkladajú zviazané s kópiou žiadosti. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží fotokópie príloh a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: Originál prílohy sa nachádza v žiadosti …

 

Oprávnené výdavky pre dotácie

Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno v zmysle zákona poskytnúť na

a)  mzdu alebo plat odborného zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,

b) odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,

c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo b),

d) poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo b),

e) náhradu cestovných výdavkov) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,

f)  služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,

g) nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1 písm. a) až c),

h) materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.

 

Neoprávnené výdavky

 • Platy alebo odmeny pre zamestnancov resp. externých spolupracovníkov/čky, ktorí/é priamo nevykonávajú aktivity (neoprávnené výdavky sú napr. manažment projektu, účtovníctvo a pod.)
 • Výdavky, ktoré nesúvisia s vykonávaním aktivít (nákupy počítačovej techniky, pokiaľ nemajú priamy súvis s aktivitou, nákupy iných zariadení)
 • Cattering a stravné, pokiaľ prekročuje stanovenú hranicu (9,20 EUR na 24 hod)

 

Ako sa zostavuje rozpočet, ktorý je súčasťou žiadosti o dotáciu?

Žiadateľ o dotáciu identifikuje v rozpočte výdavky, ktoré vzniknú pri realizácii aktivít a činností súvisiacich s účelom, na ktorý sa dotácia žiada.

Žiadateľ je povinný uviesť v rozpočte aj vlastné alebo iné zdroje, ktorých výška musí byť na úrovni najmenej 10% z celkových výdavkov. Napr. ak celkové výdavky predstavujú 20 000€, čo je 100%,  žiadateľ môže požiadať o dotáciu najviac v sume 18 000€, čo je 90%, na ostatné výdavky, ktoré v tomto prípade predstavujú 2 000€ musí mať zabezpečené vlastné alebo iné zdroje. Dotácie na podporu rodovej rovnosti sa poskytujú formou bežného alebo kapitálového transferu. Pri posudzovaní, či ide o bežné alebo kapitálové výdavky sa postupuje podľa platnej ekonomickej klasifikácie uvedenej v Opatrení Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov,  ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších zmien a doplnkov.

Ak je predmetom financovania hnuteľná vec zložená z viacerých častí, ktoré tvoria spoločne funkčný celok,  nie je možné uvádzať v rozpočte výdavky na jednotlivé časti, ale výdavky na obstaranie hnuteľnej veci ako celku.

V časti Komentár k rozpočtu, ktorý je tiež súčasťou žiadosti o dotáciu žiadateľ vysvetlí  alebo podrobne rozpíše jednotlivé položky rozpočtu.

Príklady:

 • ak sa v rozpočte nachádza položka mzda alebo plat zamestnanca, v komentári k rozpočtu sa uvedie  počet zamestnancov, pracovný úväzok – plný, čiastočný, polovičný, výška mzdy pre jedného zamestnanca na jeden mesiac, počet mesiacov a pod.,
 • ak sa v rozpočte nachádza položka cestovné náhrady, v komentári k rozpočtu sa uvedie o aké náhrady ide  /napr. stravné, výdavky za ubytovanie, cestovné výdavky/,  počet účastníkov aktivít /uvedie sa samostatne počet osôb z cieľovej skupiny a počet zamestnancov, pri dotácii na podporu rekondičných aktivít sa pri počte osôb z cieľovej skupiny  osobitne uvedie počet fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,  počet fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na sprievodcu a počet sprievodcov/, počet dní, náklady na jedného účastníka na jeden deň a pod.,
 • rovnako sa postupuje aj u ostatných položiek rozpočtu, ktoré je potrebné, pre posúdenie hospodárnosti a primeranosti jednotlivých položiek rozpočtu, podrobne vysvetliť, napr. pri dotácii na podporu edičnej činnosti sa uvedú náklady na 1 kus časopisu alebo periodika).

 

Čo sa rozumie pod dokladom preukazujúcim splnenie podmienok podľa osobitného predpisu 1), ktorý je prílohou žiadosti o dotáciu?

Podľa  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dotácia poskytuje na základe žiadosti, ktorej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie.

Ide o tieto doklady:

a)      čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom

b)      potvrdenie miestne príslušného správcu dane (daňového úradu), nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky – predkladá aj obec; ak žiadateľ nie je registrovaný na daňovom úrade, predkladá potvrdenie daňového úradu, že žiadateľa neeviduje

c)      potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

d)     čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia

e)      potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

f)       potvrdenie Sociálnej poisťovne,  nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ak žiadateľ nemá povinnosť registrácie požiada o potvrdenie, že nie je evidovaný v registri Sociálnej poisťovne

g)      potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ak žiadateľ nemá a ani nemal záväzky voči niektorej zdravotnej poisťovni požiada o potvrdenie, že nie je vedený v registri príslušnej zdravotnej poisťovne.

Doklady sa prikladajú k žiadosti v uvedenom poradí. Na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy,  sa predloženie dokladov uvedených v písm. c) a d) nevzťahuje.

Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia  podľa § 8a ods. 5 tohto zákona sú povinné na požiadanie vydať tieto potvrdenia bezplatne (je preto potrebné v žiadosti odvolať sa na zákon).

 

Aké ďalšie doklady predkladá žiadateľ spolu so žiadosťou?

Žiadateľ o dotáciu predkladá okrem uvedených dokladov ešte ďalšie, v závislosti od druhu a účelu dotácie, o ktorú žiada.

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu rodovej rovnosti, predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci, že predmet činnosti žiadateľa je v oblasti rodovej rovnosti, t.j. stanovy občianskeho združenia (originál alebo notárom overená kópia) s vyznačením dňa registrácie na Ministerstve vnútra SR alebo štatút neziskovej organizácie s vyznačením dňa registrácie na Registrovom úrade, ktorým  je obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla neziskovej organizácie.
 • Tento doklad nepredkladá žiadateľ, ktorým je odborová organizácia alebo združenie odborových organizácií.
 • doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10% z celkových výdavkov na uskutočnenie aktivít a činností z vlastných alebo z iných zdrojov. V prípade vlastných zdrojov sa dokladá potvrdenie banky o zostatku finančných prostriedkov na účte žiadateľa (nepostačuje kópia výpisu), v prípade iných zdrojov sa dokladá potvrdenie iného subjektu, že sa bude na financovaní aktivít a činností podieľať, s uvedením sumy, vo výške ktorej bude tieto aktivity a činnosti spolufinancovať. Vo výnimočných a  odôvodnených prípadoch (keď žiadateľ v čase predkladania žiadosti nemá na  účte v peňažnom ústave potrebný objem finančných prostriedkov a predpokladá príjem napr. z oficiálnej zbierky alebo z darov poukázaných z  2% z dane) ako doklad preukazujúci zabezpečenie najmenej 10 %  z celkových výdavkov na uskutočňovanie aktivít a činností, bude akceptované čestné vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako 3 mesiace, že zabezpečí najmenej 10 % z celkových výdavkov na uskutočňovanie aktivít a činností, v tomto vyhlásení žiadateľ uvedie aj zdôvodnenie predloženia čestného vyhlásenia

Ak žiadateľ žiada o dotáciu na podporu edičnej činnosti, predkladá okrem dokladu preukazujúceho splnenie podmienok podľa osobitného predpisu aj:

 • doklad preukazujúci registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík v sociálnej oblasti, s výnimkou časopisov a periodík vydávaných v elektronickej forme, v Braillovom písme, vo zväčšenej tlači alebo vo zvukovom formáte – uvedený doklad vydáva Ministerstvo kultúry SR

Žiadosť vrátane všetkých príloh sa predkladá v jednom origináli  a v jednej kópií, každá osobitne vo zviazanej forme (hrebeňová väzba, rýchloviazač). Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť o dotáciu, ktorej prílohou je viacero čestných vyhlásení, môže predložiť všetky čestné vyhlásenia na jednom hárku papiera.

 

 

Pridaj komentár