Európsky Deň rovnosti odmeňovania: ženy v Európe pracujú 59 dní „zadarmo“.

Posted on Posted in Aktuality

16,2 %: to je podľa najnovších údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, veľkosť rozdielu v odmeňovaní žien a mužov alebo priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celej EÚ. Táto správa predchádza Európsky deň rovnosti odmeňovania 2013, ktorý pripadá na 28. február. Tento deň, ktorý si pripomína celá EÚ, vyjadruje, koľko dní navyše by museli ženy pracovať, aby dosiahli zárobok, ktorý majú muži: v súčasnosti je to 59 dní, čo znamená, že v tomto roku tento deň pripadá na 28. február. V snahe pomôcť pri znižovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov Komisia poukazuje na rad osvedčených postupov uplatňovaných podnikmi v Európe, ktoré sa podujali tento problém riešiť. Tento rok je to po tretíkrát, čo sa deň rovnosti odmeňovania uskutočňuje na európskej úrovni. Prvýkrát sa základe iniciatívy Komisie konal 5. marca 2011 (pozri IP/11/255) a druhýkrát 2. marca 2012 (pozri IP/12/211).

„Európsky deň rovnosti odmeňovania nám pripomína nerovnaké platové podmienky, ktorým ženy stále čelia na trhu práce. Aj keď sa rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v posledných rokoch zmenšil, stále nie je dôvod na oslavu. Tento rozdiel je naďalej veľmi veľký a jeho zníženie bolo v skutočnosti skôr dôsledkom poklesu príjmu mužov než nárastu príjmu žien“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Zásada rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu je zakotvená v zmluvách EÚ od roku 1957. Je najvyšší čas, aby sa táto zásada uviedla do praxe v celej EÚ. Poďme spolupracovať, aby sme dosiahli výsledky nielen pri príležitosti dní rovnosti odmeňovania, ale počas všetkých 365 dní v roku!“

Z najnovších údajov vyplýva, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v roku 2010 predstavoval v celej Európskej únii v priemere 16,2 %. Potvrdzuje sa tým mierne klesajúci trend za posledné roky, keďže priemerný rozdiel sa v predchádzajúcich rokoch pohyboval približne na úrovni 17 % alebo viac.

Klesajúci trend rozdielov v odmeňovaní možno vysvetliť vplyvom hospodárskeho útlmu v rôznych sektoroch, pričom v sektoroch, v ktorých prevládajú mužskí pracovníci (napríklad stavebníctvo alebo strojárstvo), došlo k väčšiemu poklesu celkových zárobkov. K zmene teda vo všeobecnosti nedošlo v dôsledku zlepšenia platových a pracovných podmienok pre ženy. Zároveň sa v posledných rokoch zvýšil podiel mužov pracujúcich na kratší pracovný čas alebo za menej výhodných platových podmienok.

Komisia chce podporovať zamestnávateľov, ktorí sa usilujú o odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Projekt „Rovnosť sa vypláca“ sa zameriava na zlepšenie informovanosti podnikov o problematike rodovej rovnosti a rovnosti odmeňovania. S ohľadom na demografické zmeny a rastúci nedostatok kvalifikovaných pracovných síl je cieľom tejto iniciatívy poskytnúť podnikom lepší prístup k potenciálu pracovnej sily, ktorý predstavujú ženy. Zahŕňa odbornú prípravu, organizáciu podujatí a poskytovanie nástrojov pre podniky slúžiacich na odstránenie rozdielov v odmeňovaní. Projekt sa takisto zameriava na podporu dosiahnutia cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je zvýšenie miery zamestnanosti na 75 %, pre dosiahnutie ktorého má väčšia účasť žien na trhu práce zásadný význam.

Príklady osvedčených postupov uplatňovaných podnikmi, ktoré sa usilujú o riešenie rozdielov v odmeňovaní:

  • Nemecká mediálna spoločnosť Axel Springer AG zaviedla v roku 2010 program „Chancen: gleich!” (Rovnaké príležitosti!), ktorého cieľom je v priebehu 5 až 8 rokov zvýšiť počet žien v riadiacich pozíciách tejto spoločnosti na 30 %.
  • Kleemann Hellas S.A., grécky výrobca výťahov, chce zvýšiť počet žien pôsobiacich v oblasti predaja a technickej podpory a prekonať tak stereotypy a dosiahnuť zníženie rodovej segregácie. Projekt „Rozmanitosť a rodová rovnosť“ zabezpečil zvýšenie počtu žien v oddelení predaja z 5 % v roku 2004 na 30 % v roku 2012.
  • Projekt litovskej spoločnosti Omnitel pôsobiacej v oblasti mobilnej komunikácie s názvom „Vytváranie pracovného prostredia v podniku, ktoré vychádza v ústrety rodine“ sa zameriava na začlenenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom do podnikovej kultúry tým, že zamestnancom ponúka pružné možnosti práce. To viedlo k zvýšeniu podielu žien v riadiacich pozíciách.
  • „Rada nemeckých žien v riadiacich pozíciách“ (German Women‘s Leadership Council), ktorú zriadila spoločnosť IBM Nemecko, sa snaží podporovať ženy, aby si zvolili kariéru v sektore informačných technológií, a to poskytovaním odborného vedenia v oblasti osobného rozvoja a internetových zručností študentkám už na školách. Ponúka tiež odborné vedenie pre mladé kolegyne, ktoré si vybrali kariéru v oblasti riadenia alebo odbornú profesijnú kariéru.

Kontext

Jedným z podujatí v rámci projektu „Rovnosť sa vypláca“ je „Podnikateľské fórum“, ktoré sa bude konať 21. marca 2013 v Bruseli a zúčastní sa na ňom 150 spoločností z celej Európy. Na tomto fóre si účastníci budú môcť vymieňať skúsenosti z oblasti podpory rodovej rovnosti a najmä v súvislosti s odstraňovaním príčin rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Komisia v súčasnosti pripravuje správu o uplatňovaní smernice 2006/54/ES o rovnosti odmeňovania. Táto správa sa zameria najmä na posúdenie uplatňovania ustanovení smernice týkajúcich sa rovnosti odmeňovania v praxi. Bude obsahovať prehľad kľúčovej judikatúry EÚ týkajúcej sa rovnosti odmeňovania. Okrem toho bude zahŕňať aj nezáväzné usmernenia pre rodovo neutrálne systémy v oblasti hodnotenia a klasifikácie pracovných miest. Správa by mala byť prijatá v lete 2013.

Komisia chce posilniť spoluprácu s členskými štátmi, ktoré organizujú svoje vlastné národné dni rovnosti odmeňovania. Zástupcovia členských štátov a zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na organizovaní týchto dní, budú mať príležitosť prediskutovať túto otázku v rámci výmeny osvedčených postupov, ktorá sa bude konať v júni 2013 v Estónsku.

Ďalšie informácie

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Európska komisia – rozdiely v odmeňovaní žien a mužov:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Kontaktné osoby:Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Príloha

Štatistika rozdielov v odmeňovaní žien a mužov

Source: Eurostat 2010, except for Greece: 2008

Pridaj komentár