Novela antidiskriminačného zákona v MPK

Posted on Posted in Aktuality, Materiály

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovacieho konania novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Novela zákona rozširuje vymedzenie definície nepriamej diskriminácie a zohľadňuje rozhodnutie zo dňa 4. marca 2011 vo veci Test-Achats (C-236/09, Ú. V. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4), v ktorom Európsky súdny dvor vyhlásil Článok 5 ods. 2 smernice za neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012. Slovenská republika vyslovila potrebu novelizácie príslušných právnych predpisov.

V návrhu zákona sa upravuje aj negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto súvislosti sa rozširuje možnosť ich prijatia pre všetky subjekty štátnej a verejnej správy a poskytuje sa táto možnosť aj neverejným subjektom. Ustanovenie sa tým dáva do súladu so smernicou a súčasne vyhovuje aj odporúčaniam Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN, vyslovených v záverečných zisteniach k druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Medzirezorné pripomienkovacie konanie končí 8.10.2012.

Hlavná stránka materiálu tu

Pridaj komentár