Odborné kolokvium k rodovej rovnosti v rámci predsedníctva V4

Posted on Posted in Aktivity

MPSVR SR pripravuje odborné kolokvium, ktoré sa bude konať ako jedno z oficiálnych podujatí v rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny (V4) pod názvom „Rodová rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy – spoločné riešenia?”/ “Gender Equality in the Visegrad Group/V4: Common Challenges – Common Solutions?“ Slovenské predsedníctvo V4 prevzala Slovenská republika 1. júla 2014 po Maďarsku a potrvá do 30. júna 2015.

Expertné podujatie V4 o rodovej rovnosti sa uskutoční 25. novembra 2014 v Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchanom na ženách v priestoroch MPSVR SR, v zasadacej miestnosti č. 117 od 10.00 hod. Zídu sa na ňom predstavitelia ministerstiev práce a sociálnych vecí a/alebo útvarov zodpovedných za problematiku rodovej rovnosti z krajín V4, experti či predstavitelia vedeckej a akademickej sféry.

Expertné fórum s medzinárodnou účasťou bude zamerané na podporu rodovej rovnosti v zamestnaní a na problematiku ochrany pred domácim násilím a pomoci jeho obetiam. Kolokvium bude prebiehať formou dvoch samostatných panelov:

 1.    Inštitucionálne rámce podpory rodovej rovnosti v prístupe k zamestnaniu a kariérnemu postupu, presadzovaniu rodovo spravodlivého odmeňovania a zosúladenie pracovného a rodinného života;

2.     Prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia na ženách vo svetle Istanbulského dohovoru;

Hlavné prezentácie potvrdili predstaviteľky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) z Dublinu a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) z Vilniusu.

 Stránka MZVaEZ k predsedníctvu V4

Pridaj komentár