Koordinačný výbor

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (ďalej len „HP RMŽ a ND“), zriaďuje v súlade s článkom 47 ods. 1 a ďalšími príslušnými článkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „delegované nariadenie (EÚ) č. 240/2014“) Koordinačný výbor pre horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia.
 

Viac informácií nájdete tu.