Predseda vlády: Rodová rovnosť na Slovensku nemá byť len na papieri, ale aj skutočne efektívne uplatňovaná

Posted on Posted in Aktuality
Hoci na Slovensku stále pretrvávajú rodové nerovnosti, za ostatné obdobie je viditeľný pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov. Premiér Robert Fico verí, že postupne bude rásť aj podiel žien vo vláde či v Národnej rade SR.„Československo patrilo k prvým európskym krajinám, v ktorých ženy získali volebné právo. Bolo to už v roku 1919,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico na konferencii Fóra podnikateliek Slovenska. Tento fakt spomenul preto, lebo dokazuje, že aj malá krajina môže v otázkach práv a demokracie ukazovať cestu veľkým mocnostiam. „A pre súčasnú politiku na Slovensku je to dôvod dôkladnejšie premýšľať o tom, ako sa nám darí napĺňať princípy, ku ktorým sa dlhodobo hlásime,“ dodal.

FPS
Príhovor Roberta Fica na konferencii Fóra podnikateliek Slovenska v Bratislave.
Rovnaká ekonomická nezávislosť, rovnaká odmena za rovnakú prácu, rovnosť pri prijímaní rozhodnutí, dôstojnosť a rovnosť osôb a koniec násilia založeného na rodovej príslušnosti sú ciele, na ktoré sa sústreďuje politika rodovej rovnosti na Slovensku. V týchto oblastiach nastáva nesporný pokrok, no nerovnosti pretrvávajú napríklad pri politickej participácii žien na regionálnej úrovni. „Podiel žien v tejto oblasti je pod priemerom EÚ, na národnej úrovni európsky priemer pozitívne prekračujeme iba v rodovej skladbe Najvyššieho súdu SR, kde je podiel žien vyšší ako podiel mužov,“ informoval Robert Fico. Problém tiež vidí v rozdielnom odmeňovaní mužov a žien. „V roku 2012 až tri štvrtiny žien na Slovensku pracovali za nižšiu ako priemernú mzdu, pričom zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu sa stala súčasťou Rímskej zmluvy už v roku 1957. Nie je to ale len problém Slovenska. Tento trend vnímame aj v iných členských štátoch Európskej únie,“ skonštatoval premiér. Príjmová nerovnosť medzi mužmi a ženami podľa jeho slov súvisí  s tým, že trh práce na Slovensku zostáva rodovo segmentovaný. Ženy sú stále viac zastúpené v horšie platených odvetviach napríklad v zdravotníctve či verejnej správe. Podiel žien v súkromnom sektore s vyššími mzdami je 42 %.„Rodové rozdiely sú najmarkantnejšie v podnikateľskej sfére,“ zdôraznil Robert Fico. Pričom ženy predstavujú len štvrtinu zo všetkých podnikateľov na Slovensku. Situáciu by vláda chcela zlepšiť napríklad podporou projektu Národnej agentúry pre malé a stredné podnikanie, ktorý bude pomáhať ženám pri zakladaní podnikov. Vláda zároveň uvažuje aj o podpore začínajúcich podnikateľov – žien prostredníctvom eurofondov vyčlenených na roky 2014 – 2020. „Ide nám o to, aby presadzovanie rodovej rovnosti bolo v našej krajine nielen právne zakotvené, ale aj efektívne uplatňované vo všetkých oblastiach života,“ vyhlásil predseda vlády. Uznal, že jeho vláda nie je práve vhodný príklad rovnoprávneho zastúpenia mužov a žien. Dodal však, že nie je prívržencom kvót pre ženy. „Som skôr za prirodzené zaraďovanie žien do vrcholovej politiky. Verím,  že postupným vytváraním lepších podmienok sa objaví aj viac ženských politických talentov. Žien, ktoré budú mať záujem prevziať zodpovednosť na najvyššej úrovni,“ zakončil Robert Fico.

Pridaj komentár