Rodová rovnosť: opatrenia EÚ impulzom plynulého pokroku

Posted on Posted in Monitoring médií

Európska komisia v roku 2013 pokračovala v prijímaní opatrení na zlepšenie rovnosti žien a mužov vrátane krokov na zmenšovanie rozdielov medzi ženami a mužmi v oblasti zamestnanosti, odmeňovania a dôchodkov, boja proti násiliu a na podporu rovnosti v rozhodovacom procese. Toto úsilie sa vypláca: konkrétny pokrok sa dosiahol v oblasti odstraňovania rodových rozdielov v odmeňovaní najmä prostredníctvom iniciatívy Komisie na zlepšenie transparentnosti v odmeňovaní (IP/14/222) či rastúceho počtu žien v správnych radách spoločností (pozri prílohu). Toto sú hlavné zistenia výročnej správy Komisie o rodovej rovnosti, ktorá bola dnes uverejnená spolu s výročnou správou o základných právach (pozri IP/14/422). Určité výzvy stále pretrvávajú: pri súčasnej miere pokroku bude dosiahnutie cieľa EÚ stanovujúceho 75 % zamestnanosť žien trvať 30 rokov, dosiahnutie rovnakého odmeňovania bude trvať 70 rokov a dosiahnutie rovnocenného zastúpenia v národných parlamentoch (minimálne 40 % zástupcov každého pohlavia) 20 rokov.

„Európa podporuje rodovú rovnosť od roku 1957 – je súčasťou „DNA“ Európskej únie. Hospodárska kríza našu DNA nezmenila,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Pre nás, Európanov, nepredstavuje rodová rovnosť možnosť či luxus, pre nás je nevyhnutnosťou. Môžeme byť hrdí na to, čo Európa v posledných rokoch dosiahla. Rodová rovnosť nie je neuskutočniteľným snom, ale v čoraz väčšej miere aj európskou realitou. Som presvedčená, že spoločne nájdeme riešenia zostávajúcich rozdielov, pokiaľ ide o odmeňovanie, zamestnanosť a vedúce rozhodovacie pozície.“

Vo výročnej správe o rodovej rovnosti sa uvádza, že rodové rozdiely sa v posledných rokoch výrazne znížili, ale pokrok nie je v jednotlivých členských štátoch rovnaký a rozdiely v rôznych oblastiach pretrvávajú na úkor hospodárstva Európy.

Opatrenia EÚ urýchľujú pokrok smerom k rodovej rovnosti

Rastúca miera zamestnanosti žien: miera zamestnanosti žien v EÚ vzrástla z 58 % v roku 2002 na 63 %. Pomohlo financovanie EÚ: v programovom období 2007 – 2013 sa zo štrukturálnych fondov vyčlenilo na investície do zariadení starostlivosti o deti a na podporu zapájania žien do pracovného procesu približne 3,2 miliardy EUR, čo malo výrazný pákový efekt (pozri prílohu).

Znížením rozdielu v platoch, ktorý v rámci Európy stále stagnuje na úrovni 16,4 %: Európska komisia vystupňovala svoje snahy zvyšovaním informovanosti o zostávajúcich rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vytvorením Európskeho dňa rovnosti odmeňovania (IP/14/190) a monitorovaním uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami (IP/13/1227). Komisia takisto v marci 2014 dosiahla ďalší pokrok a odporúča členským štátom zlepšiť transparentnosť odmeňovania a riešiť tak problém rozdielov v odmeňovaní (IP/14/222).

Rozbíjanie „skleného stropu“: návrh smernice Komisie mať do roku 2020 medzi nevýkonnými členmi v správnych radách 40 % nedostatočne zastúpeného pohlavia dosiahol výrazný pokrok v legislatívnom procese, ako aj silnú podporu zo strany Európskeho parlamentu v novembri 2013 (IP/13/1118). V dôsledku toho dochádza k neustálemu zvyšovaniu počtu žien v správnych radách, odkedy Komisia ohlásila možnosť legislatívneho opatrenia v októbri 2010: z 11 % v roku 2010 na 17,8 % v roku 2014, teda miera dosiahnutého pokroku bola 4-krát vyššia než za obdobie rokov 2003 až 2010 (pozri prílohu).

V roku 2013 EÚ prijala opatrenia na ochranu žien a dievčat pred násilím založeným na rodovej príslušnosti prostredníctvom legislatívy, praktických opatrení týkajúcich sa práv obetí a komplexného súboru postupov proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (IP/13/1153). EÚ takisto spolufinancovala 14 vnútroštátnych vládnych kampaní proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti (vo výške 3,7 milióna EUR), ako aj projekty vedené mimovládnymi organizáciami (vo výške 11,4 milióna EUR).

Starostlivosť o dieťa: od roku 2007 sa významne zvýšil podiel detí vo formálnych zariadeniach starostlivosti o deti (z 26 % v roku 2007 na 30 % v roku 2011 v prípade detí do veku troch rokov a z 81 % na 86 % v prípade detí od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky (IP/13/495). Komisia okrem toho v roku 2013 prijala komplexnú správu o dosiahnutí „barcelonských cieľov“ starostlivosti o deti.

Aké problémy pretrvávajú?

Napriek tomu, že 60 % absolventov univerzít sú ženy, ich mzda za odpracovanú hodinu je stále o 16 % nižšia než v prípade mužov. Ženy okrem toho častejšie pracujú na kratší pracovný úväzok (32 % oproti 8,2 % mužov, ktorí pracujú na kratší pracovný úväzok) a prerušia svoju kariéru, aby sa starali o ostatných. V dôsledku toho rodový rozdiel v dôchodkoch dosahuje 39 %. Obzvlášť zraniteľnou skupinou sú vdovy a osamelí rodičia, hlavne matky, pričom viac než tretina osamelých rodičov má nedostatočný príjem.

Aj keď zamestnanosť žien vzrástla, stále predstavuje 63 % oproti 75 % v prípade mužov. Vyplýva to hlavne z hospodárskej krízy, počas ktorej sa zhoršila situácia v oblasti zamestnanosti mužov.

Ženy stále znášajú dôsledky neplatenej práce v domácnosti a rodine. Pri aktivitách, ako je starostlivosť a domáce práce strávia ženy v priemere 26 hodín týždenne v porovnaní s 9 hodinami v prípade mužov.

Je stále menej pravdepodobné, že sa ženy dostanú do vedúcich pozícií. Predstavujú v priemere 17,8 % členov správnych rád v najväčších verejne kótovaných spoločnostiach, 2,8 % výkonných riaditeľov, 27 % vyšších ministerských funkcií a 27 % členov národných parlamentov.

Z výsledkov prvého rozsiahleho prieskumu EÚ týkajúceho sa násilia na ženách, ktorý uskutočnila Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a ktorý vychádzal z rozhovorov so 42 000 ženami vyplýva, žejedna z troch žien (33 %) zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie od veku 15 rokov.

Súvislosti

V uverejnenej správe sa uvádza prehľad hlavných výsledkov politiky a legislatívy EÚ v oblasti rodovej rovnosti dosiahnutých za posledný rok, ako aj príklady politík a opatrení v členských štátoch. Analyzujú sa takisto najnovšie trendy na základe vedeckých dôkazov a kľúčových ukazovateľov, ktoré sú základom debaty o rodovej rovnosti. Správa obsahuje aj štatistickú prílohu s viacerými podrobnými údajmi o vnútroštátnych výsledkoch.

V správe sa uvádza päť priorít Európskej komisie z jej stratégie rovnosti žien a mužov na obdobie rokov 2010 – 2015: rovnaká ekonomická nezávislosť, rovnaká odmena za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty, rovnosť pri prijímaní rozhodnutí, dôstojnosť, integrita a skončenie násilia založeného na rodovej príslušnosti, rodová rovnosť v oblasti vonkajšej politiky a horizontálne otázky.

Ďalšie informácie

MEMO/14/284

Informácie pre tlač: Správy o základných právach a rodovej rovnosti:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm

Informačné materiály o podpore rodovej rovnosti a rodovej rovnosti na úrovni riadiacich rád

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej:http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Redingovú na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Európska komisia – Rodová rovnosť: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_sk.htm

Kontaktné osoby:Mina Andreeva (+32 2 299 1382)Joshua Salsby (+32 2 297 2459)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom

Príloha

Príloha 1: Miera zamestnanosti žien sa zvyšuje:

Miera zamestnanosti mužov a žien (%) a rodové rozdiely v miere zamestnanosti v EÚ – 28, ľudia vo veku 20 – 64 rokov, 2002 – 3. štvrťrok 2013; zdroj: Eurostat, Výberové zisťovanie pracovných síl

Rozdiely v zamestnanosti stále pretrvávajú

Miery zamestnanosti žien a mužov (v %) a rodové rozdiely v oblasti miery zamestnanosti ľudí vo veku 20 – 64 rokov, 3. štvrťrok 2013; zdroj: Eurostat, Výberové zisťovanie pracovných síl

Príloha 2: Rozbíjanie skleneného stropu pre zastúpenie žien v správnych radách

Príloha 3: Rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov stále pretrvávajú

Zdroj: Údaje o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov sú založené na štruktúre príjmovej databázy Eurostatu na rok 2012, okrem Grécka (2010). Rodový rozdiel dôchodkových príjmov je založený na údajoch EU-SILC 2011 vypočítaných Európskou sieťou odborníkov na rovnosť pohlaví.

Pridaj komentár