Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

Posted on Posted in Aktivity, Pozvánky

Regionálne sympózium pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera k záverom rovnako nazvanému projektu sa bude konať v Bratislave, Hotel Bôrik, 15. – 16. november 2012.

Podujatie budú facilitovať Dušan Ondrušek a Karolína Mikova z PDCS. Program

15. november 2012

 

12.30    Registrácia účastníkov

13.00    Otvorenie podujatia

Úvodné slová

13.10    Ján Richer, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

13.30    Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR

13.50    Lina Papamichalopoulou, zástupkyňa Európskej komisie, riaditeľka oddelenia nediskriminácie a rómskej problematiky

14.10    Morten Kjaerum, riaditeľ Agentúry pre základné práva

14.30    Juraj Horváth, riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva

14.45    Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv

15.00    Realita rovnakého zaobchádzania na Slovensku – k čomu sme dospeli?

Alena Kotvanová, expertka

15.15    Prestávka

15.45    Panelová diskusia

Panel 1 – Teoreticko-právne aspekty konceptu rovnosti v právnom systéme SR

Moderátorka panelu

Janka Trojanová, expertka

Panelisti a panelistky

Michal Davala, Úrad vlády SR, odbor aproximácie práva

Lucia Berdisová, Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Branislav Fridrich, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Oľga Pietruchová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Panel 2 – Najčastejšie problémy praktickej aplikácie antidiskriminačnej legislatívy, identifikovanie a prekonávanie bariér

Moderátorka panelu

Alena Kotvanová, expertka

Panelisti a panelistky

Janka Debrecéniová, Občan, demokracia a zodpovednosť

Andrea Kanoczová, expertka

Katarína Drábiková, Verejný ochranca práv

Panel 3 – Dočasné vyrovnávacie opatrenia

Moderátor panelu

Igor Očkovič, Úrad vlády SR

Panelisti a panelistky

Irena Biháriová, Ľudia proti rasizmu

Zuzana Magurová, Ústav práva a štátu SAV

Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

 

Panel 4 – Procesno-právne aspekty praktickej aplikácie antidiskriminačnej legislatívy

Moderátor panelu

Marián Filčík, Ministerstvo spravodlivosti SR

Panelisti a panelistky

Peter Straka, Krajsky súd v Prešove

Marcel Dolobáč, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Alexandra Strážnická, expertka

 

17:30    Recepcia

 

Program

16. november 2012

 

8.30     Registrácia účastníkov

9.00     Ciele a výsledky projektových aktivít projektu „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite“

9.00     Hlavné ciele, aktivity, výsledky – Dana Srpoňová, projektová koordinátorka

9.15     Mapovanie uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy

                        Analýza – Diskriminácia na Slovensku, hľadanie bariér v prístupe k účinnej právnej ochrane pred diskrimináciou

                        Stretnutia zamerané na zvyšovanie povedomia o antidiskriminácii v rómskych komunitách – Vanda Durbáková, Poradňa pre občianske a ľudské práva

9:45     Prestávka

10.00    Tréning študentov a študentiek humanitných odborov VŠ v Bratislave v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie

Web portál www.diskriminacia.sk – jeho využitie v projekte

Jesenná škola so zameraním na tvorbu a monitoring verejných politík v oblasti antidiskriminácie- Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť

10.30    Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti (údajov týkajúcich sa dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania) a identifikácia opatrení na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania – Alena Kotvanová, expertka

10.50    Inšpirácie v oblasti rovnakého zaobchádzania z okolitých krajín

10.50    Pavel Varvařovský, verejný ochranca práv Česká republika

11.10    Ombudsman pre rovnaké zaobchádzanie, Rakúsko

11.30    Úrad pre rovnaké zaobchádzanie, Maďarsko

11.50    Úrad ochrancu ľudských práv, Poľsko

12:10    Pavla Boučková, expertka, Česká republika

 

12.30    Diskusia

 

13.00    Obed

 

14.00    Formulovanie záverov a odporúčaní z panelových diskusií

 

15.30    Záver

 

 

 

 

Pridaj komentár