Zasadnutie 13.10.2015

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

 ktoré sa uskutoční

dňa 13. októbra 2015 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Špitálska 4 v Bratislave

 

Návrh programu:

1.    Otvorenie a kontrola plnenia uznesení

2.    Informácia o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (materiál)

3.    Informácia o Akčnom pláne predchádzania všetkým formám diskriminácie (návrh AP v MPK)

4.    Informácia o Národnom projekte Prevencia a eliminácia násilia na ženách 

5.    Informácia o obhajobe 5. a 6. periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (stránka zasadnutia komisie CEDAW)

6.    Rôzne: návrh členky výboru p. Šarloty Pufflerovej do diskusie zaradený bod týkajúci sa pripravovanej novelizácie zákona o SNSĽP a informácia o vyjadrení Vysokého komisára pre ľudské práva Rady Európy k odstráneniu prekážok v práci ochrankýň a ochrancov ľudských práv žien.

 Závery rokovania Výboru pre rodovú rovnosť

 Záznam z rokovania výboru