Zasadnutie 21.5.2013

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 ktoré sa uskutoční 21.mája 2013 o 15.30 hod

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Špitálska 4 v Bratislave

 

 

Návrh programu zasadnutia  

  1. Otvorenie – overenie uznášania schopnosti a schválenie programu
  2. Kontrola uznesení
  3. Informácie zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a príprave Národnej stratégie ľudských práv (obal, vlastný materiálnávrh uznesenia)
  4. Prezentácia Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 (obal, vlastný materiálnávrh uznesenia)
  5. Informácia o vyhodnotení plnenia Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách (obal, vlastný materiál, návrh uznesenia)
  6. Informácia o príprave nového programového obdobia 2014-2020 a uplatňovaní rodovej rovnosti (obal, vlastný materiál, návrh uznesenia)
  7. Rôzne

 

Závery z rokovania:

Zápisnica z rokovania Výboru pre rodovú rovnosť 21.5.2013vrátane prijatých uznesení

Príloha k uzneseniu č. 37 – podklad Pracovnej skupiny pre stratégie v oblasti rodovej rovnosti

Závery vyplývajúce zo zasadnutia pre Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:

Výbor na svojom zasadnutí rokoval o príprave Národnej stratégie ľudských práv (ďalej „Stratégia“) a prijal odporúčacie uznesenie, ktoré boli pripravené pracovnou skupinou pre stratégie v oblasti rodovej rovnosti. Výbor dodatočne schválil nomináciu do koordinačnej skupiny k príprave Stratégie, a to podpredsedníčku výboru A.Mesochoritisovú a tajomníčku výboru O.Pietruchovú.

Výbor pre rodovú rovnosť schválil Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti za rok 2012 a prerokoval na svojom zasadnutí niekoľko informačných materiálov, ktoré zobral na vedomie, a to

  • Informáciu zo zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  • Informáciu o vyhodnotení plnenia Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
  • Informácia o príprave nového programového obdobia 2014-2020 a uplatňovaní rodovej rovnosti