Vyhlásenie účastníkov konferencie „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“

Posted on Posted in Aktivity

Všeobecná deklarácia ľudských práv je symbolom univerzality a nedeliteľnosti ľudských práv. Jej význam zostáva nadčasový. Aj dnes, po viac ako šesťdesiatich rokoch od prijatia všeobecnej deklarácie, sa vraciame k podstate tohto základného manifestu ľudských práv. Posolstvo slobody a rovnosti v dôstojnosti a právach je východiskom našich úvah. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam, princíp nediskriminácie a ochrana zraniteľných skupín sú výzvou na pôsobenie každého z nás, kto je činný v oblasti ľudských práv.

Účastníci konferencie „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“ vyjadrujeme presvedčenie, že dnešná diskusia sa stane východiskom Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv Slovenskej republiky, na príprave ktorej sa budú podieľať zástupcovia vládneho a mimovládneho sektora, členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ako aj zástupcovia akademickej obce. Aktívny dialóg a spolupráca sú základným nástrojom efektívnej ochrany ľudských práv na národnej i medzinárodnej úrovni. Sme presvedčení, že agenda ľudských práv musí byť súčasťou tvorby všetkých verejných politík a prierezovou témou, na ktorú by nemali zabúdať všetci aktéri verejného života.

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_C0B1D004B5A332B2C1257627003301E7_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_769F06BEA674B548C1257AD400596DA6

Pridaj komentár