Zasadnutie Komisie pre postavenie žien OSN

Posted on Posted in Aktivity, Aktuality

V dňoch 9.3. až 20.3. sa konalo v sídle OSN v New Yorku už 59. zasadnutie Komisie pre postavenie žien pri OSN. Rok 2015 je kľúčovým momentom pre napredovanie úsilia o dosiahnutie rodovej rovnosti. Uplynuli dve dekády od konferencie v Pekingu, kde bola prijatá stratégia Akčná platforma (Platfom for Action,1995) a 15 rokov oslávi aj rezolúcia Bezpečnostnej Rady OSN 1325, pojednávajúca o ženách, mieri a bezpečnosti.

Príspevky najvyšších predstaviteľov OSN ako aj delegátov jednotlivých členských štátov mali spoločného menovateľa – presvedčenie, že ženy musia byť stredobodom rozvojových intervencií v rámci agendy post-2015. Disproporcionálne trpia dopadmi finančnej krízy, enviromentálnej degradácie a sú terčom útokov a násilia. Ženy však nie sú obeťami, ale agentami zmeny. Nie je možné dosiahnuť vytýčené rozvojové ciele, pokiaľ je z týchto snáh polovica populácie vylúčená.

Určitý pozitívny posun je badateľný. Progres je však pomalý a ženy stále čelia mnohým bariéram v ekonomickej a politickej sfére, diskriminačným zákonom a kultúrnym praktikám. Medzinárodná komunita musí budovať na základoch Pekingskej deklarácie a spojiť sily na dosiahnutie cieľa rodovej rovnosti “50/50” do 2030. Tento rok predstavuje mílnik a je potrebné využiť toto momentum pre napredovanie agendy rodovej rovnosti a mobilizovanie relevantných aktérov (štátna správa, MVO, privátny sektor atď.) V septembri sa bude finalizovať návrh SDGs a vytvorenie samostatného “stand-alone” cieľa je nevyhnutné, takisto ako začlenenie rodovej perspektívy aj naprieč ostatných cieľov.

Nevyhnutnosť zapojenia mužov do snáh o dosiahnutie rodovej rovnosti a odstránenie diskriminácie a násilia bola mnohokrát zvýraznená. Muži a chlapci musia hrať aktívnu úlohu pri búraní stereotypov a noriem, ktoré sú hlboko zakorené v spoločnosti.

V rámci generálnej diskusie zástupkyňa SR Oľga Pietruchová, riaditeľka ORRRP MPSVR SR, predniesla príspevok o pokroku, ktorý Slovensko za 20 rokov dosiahlo a o ostatných aktivitách. V príspevku zvýraznila najmä:

–        Posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti na MPSVR a vytvorenie participatívnych mechanizmov ako je Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej Výbor pre rodovú rovnosť,

–        Prijatie strategických materiálov ako je Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019, ako aj Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019,

–        Pokrok dosiahnutý v niektorých oblastiach, najmä zníženie rodového mzdového rozdielu,

–        Opatrenia pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách, najmä spustenie národnej bezplatnej non-stop linky, podporu služieb a prípravu špecifického zákona,

–        Existujúce výzvy ako je nízke zastúpenie žien vo verejnom živote alebo stereotypné ponímanie tradičných úloh v domácnosti.

 

Pridaj komentár