Materiály zo zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuality

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

 ktoré sa uskutoční

dňa 21. októbra 2013 o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Špitálska 4 v Bratislave

 

Návrh programu:

1.      Otvorenie – overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu

2.      Kontrola uznesení

3.      Voľba zástupcu výboru vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (obal, návrh uznesenia)

4.      Informácie o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (obal, zápisnica z 10 zasadnutia RVĽP 29.5.2013, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia RVĽP 4.9.2013)

5.      Návrh spôsobu spolupráce výboru pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (obal, návrh uznesenia, uznesenie Rady vlády SR č. 83, program prípravy CS ĽP)

6.      Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019 (obal, návrh uznesenia, návrh NAP)

7.      Stanovisko výboru k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti (obal, návrh uznesenianávrh stanoviska)

8.      Rôzne

9.      Záver

 

Materiály z rokovania výboru:

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru

Informácia z priebehu rokovania Výboru pre rodovú rovnosť 23.10.2013

Stanovisko k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti

Uznesenia prijaté Výborom pre rodovú rovnosť 23.10.2013

Menšinové stanovisko za Klub mnohodetných rodín k stanovisku výboru k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti  (bod 7.)

Menšinové stanovisko za Katolícke hnutie žien Slovenska, Fórum kresťanských inštitúcií a Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť k stanovisku výboru k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti

Menšinové stanovisko k národnému akčnému plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách

 (Zápisnica zo zasadnutia výboru bude doplnená po jej schválení)