Zborník: Dáta o rovnosti v slovenskej realite

Posted on Posted in Aktuality, Materiály

„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity je ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“[1]

Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek expertnej platformy pre dáta o rovnosti vznikol zborník, ktorý je výsledkom aktivít projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti.

Jeho ambíciou je prispieť k zintenzívneniuodborného záujmu o prekonávanie existujúcich bariér v oblasti zberu, zhromažďovania, vyhodnocovania, prezentovania a šírenia dát o ne/rovnosti. Tento cieľ nie je samoúčelný. Je súčasťou a podmienkou úsilia o novú úroveň mainstreamingu rovnosti, ktorým je začlenenie posudzovania vplyvov politík na oblasť nediskriminácie (equality impact assessement) do procesu tvorby politík na všetkých úrovniach. Ide o ďalší z krokov, ktoré treba urobiť na ceste od ideálu rovnosti príležitostí k jeho priblíženiu každodennej realite.

Súbor aktivít pod názvom Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti (t. j. údajov týkajúcich sa dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania) a identifikácia opatrení na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania reaguje na pretrvávajúci problém na Slovensku: nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy (predovšetkým z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku), zdravotného postihnutia, veku, pohlavia/rodu, rodinného stavu, náboženstva, sexuálnej orientácie, ale aj sociálneho postavenia a viacnásobnej diskriminácie. Jedným z dôsledkov tohto stavu je nemožnosť vyhodnocovať efekty antidiskriminačných politík a ich jednotlivých opatrení týkajúcich sa nerovnakého zaobchádzania. Absencia dát sa podpisuje aj pod nemožnosť merať progres napríklad v oblasti implementácie politík zameraných na odstraňovanie diskriminácie v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či zamestnania a bývania Rómov ako základnej
podmienky sociálnej inklúzie.

Aktivity sú súčasťou úsilia kocentrovaného na mainstreaming problematiky nediskriminácie v rámci politík na celoštátnej, regionálnej i lokálnej úrovni a celkovo lepšej implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Kľúčovou aktivitou bolo vytvorenie platformy pre dáta o rovnosti (equality data), ktorej členmi a členkami sa stali odborníci a odborníčky z ústredných orgánov štátnej správy (Štatistický úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce sociálnej práce a rodiny, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, Úrad informácií a prognóz školstva, Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad verejného zdravotníctva), zástupca ZMOS, experti
a expertky z akademických kruhov (FF UK, Ekonomický ústav SAV), z UNDP a mimovládnych organizácií zaoberajúci sa danou problematikou (NMŠ, CVEK, IVO, Inakosť). Jej cieľom bolo otvoriť priestor na oživenie diskusií o potrebnosti dát o ne/rovnosti, nadviazať na to, čo sa v tejto oblasti dosiahlo, preklenúť existujúce rozdiely v prístupe k danej problematike ahľadať optimálne riešenia pre zber dát na Slovensku.

Na stiahnutie:

Editorka zborníka: Alena Kotvanová
Recenzent: Jaroslav Kling
Vydanie: prvé
Vydala: EQUILIBRIA, s. r. o.
Náklad: 250
ISBN 978-80-8143-053-4

Pridaj komentár