«

»

Sep 05

Verejná výzva na nomináciu členov/iek expertnej skupiny pre násilie na ženách a v rodinách Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

ORRRP MPSVR SR ako sekretariát expertnej skupiny vyhlasuje verejnú výzvu na nominácie členov/iek za mimovládne organizácie a akademinckú obec v zmysle navrhovaného štatútu expertnej skupiny. Počet obsadzovaných miest pre MVO a akademickú obec spolu je 5.

Podmienky zaradenia do výberu:

-       nominácia v mene mimovládnej organizácie aktívne pracujúcej v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách a v rodinách min. 5 rokov;

alebo

- nominácia akademickej inštitúcie venujúcej sa problematike násilia na ženách a v rodinách,

-       odborná znalosť problematiky násilia páchaného na ženách a v rodinách podložená CV, skúsenosťami a publikačnou alebo projektovou činnosťou;

-       aktívna účasť v poradenstve a pomoci ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a/alebo násilia v rodinách alebo vo výskumoch a analýzach relevantných k téme,

-       aktívna účasť v nadnárodných tematických sieťach vítaná.

Návrhy na nominácie za MVO vrátane CV nominovanej osoby zasielajte na adresu jezna@employment.gov.sk do 20.9.2012.