«

»

Nov 12

​​Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre práva LGBTI

Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí.

 

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec ako predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí vyhlasuje v zmysle čl. 4 ods. 6 Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí dňa 1. novembra 2012 verejnú výzvu na nominácie 12 členov/členiek do uvedeného výboru pre mimovládne organizácie a platformy, preukázateľne sa angažujúce v oblasti pôsobnosti výboru.
Nominácie sa doručujú písomne. Prílohy k nomináciám 12 členov/členiek výboru s hlasovacím právom do Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí sú nasledovné:

    • nominačný list na člena/členku výboru adresovaný predsedovi výboru mimovládnou organizáciou alebo platformou, preukázateľne sa angažujúcou v oblasti pôsobnosti výboru,
    • profesijný životopis nominanta/nominantky vrátane dokladovania odbornej praxe, prípadne publikačnej činnosti,
    • dve odporúčania, pričom aspoň jedno z nich by malo byť odporúčaním inštitúcie alebo organizácie, príp. organizácií významne a preukázateľne sa angažujúcich v oblasti práv LGBTI ľudí a odstraňovania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, vrátane vzdelávania a výskumu v tejto oblasti, čo preukážu najmä stanovami a súčasne výročnými správami alebo výstupmi z projektov za posledné dva kalendárne roky.
Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať v termíne do 21. decembra 2012 na adresu:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy
Referát všeobecnej legislatívy
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Viac tu