​​Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre práva LGBTI

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí.

 

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec ako predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí vyhlasuje v zmysle čl. 4 ods. 6 Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí dňa 1. novembra 2012 verejnú výzvu na nominácie 12 členov/členiek do uvedeného výboru pre mimovládne organizácie a platformy, preukázateľne sa angažujúce v oblasti pôsobnosti výboru.
Nominácie sa doručujú písomne. Prílohy k nomináciám 12 členov/členiek výboru s hlasovacím právom do Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí sú nasledovné:

    • nominačný list na člena/členku výboru adresovaný predsedovi výboru mimovládnou organizáciou alebo platformou, preukázateľne sa angažujúcou v oblasti pôsobnosti výboru,
    • profesijný životopis nominanta/nominantky vrátane dokladovania odbornej praxe, prípadne publikačnej činnosti,
    • dve odporúčania, pričom aspoň jedno z nich by malo byť odporúčaním inštitúcie alebo organizácie, príp. organizácií významne a preukázateľne sa angažujúcich v oblasti práv LGBTI ľudí a odstraňovania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, vrátane vzdelávania a výskumu v tejto oblasti, čo preukážu najmä stanovami a súčasne výročnými správami alebo výstupmi z projektov za posledné dva kalendárne roky.
Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať v termíne do 21. decembra 2012 na adresu:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy
Referát všeobecnej legislatívy
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Viac tu

Pridaj komentár